Pra ata që pa mangësi kan mundur të zotrojnë diturinë fetarë,  ata  edhe nga fanatizmi shpëtojn. Jetojn duke mos braktisur edhe shkencët ekzakte nga dora, jo vetëm vetë por edhe shokët e shtyjnë të përparojnë në këtë rrugë. Veçanërishtë në këtë kohë ky sistemi shumë vlenë.

Çdo Musliman duke menduar vehtes duhet të thotë: Ngaqë armiqt e fesë janë shumzuar duhet të dij se sa kam mundur të marë pjesë nga feja islame, në këtë rast un çfare duhet të bëj, sepse  ”Unë jam mbrenda popullit tim.” Duhet të shoh se  në çdo vend po shtypën populli im,  megjithë atë besimtarët nuk po kuptojn këtë të vërtetë që të gjejn derë shpëtimi.

Çdo iri duhet të zgjedhe vehtes një ide që të bëhet i fortë i arritshem. Sepse ide të mëdha qëndrojnë mbë shpatulla të njervzëve të arritshem. Ndërsa këtë shprastësirë e plotsojnë, vetëm tëritë e ndritur.

Njerëzëve të pa shkollë dhe pa dije, nuk i vjen nga dora asnjësend. Prej tyre jo të presësh shërbim për fe, por shumica e këtyre vagobandeve  bëhen anarkist që kjo vlenë vetëm për të prishur qetësinë e popullit dhe për të ndihmuar armiqëve.

Tëritë po që se nuk duajn që t’i shtyjnë tjerët ato, dhe ti hedhin andaj e këndej, le të mësojnë kushtet e përparimit. Sepse njeriun e përparon dhe e lartson vetëm principet. Ato principet kurr nuk duhet t’i braktisim nga dora.

8   NJERIU NUK ËSHTË GJË PA VLERË

Njeriu megjithëse po bie e mundur një mikropit të vocër, Prap ai ka mundësi tia ndroje edhe hartn ruzullit tokësorë, dikush nga mos dija po thotë se jam një hiç, por nën kësaj fjale qëndron një mendjemadhsi:

Njeriu po kryen shkollën e politikës e po bëhet nënprefekt e prefekt, këtë njeri Krijuesi nuk eka ulur në një vend që të zëje vendin e një hiçi, por ai ka nevojë të përpiqet që të përparoje dhe të arrije tek qëllimi që është kriyuar për atë vend.

Si pozitet materjale, njësoj edhe në pozitet shpirtrore arrihet me kontributë me përpjekje. Nga ky arsye njeriu nuk mund të thotë vetës se jam një hiç.

Secili eka moshën e kufizuar, çdo pozitë e titull përfundohet tek dera e varrit. Tëgjithë pasuritë e tij këtu mbesin. Por kurr nuk mund të janë të njëjëtë, ai që vdesë në pijëtore i dehur, me atë që vdesë në xhami.   

Nuk mund të janë të njëjtë dijetari me injorantin, i keqi me të mirën, kusari me evlijanë.

O njeri që All-llahu është duke folur me ty, fjalës së All-llahut thuaj  urdhëro, dhe lartsov duke thuar: O Edukatori im urdhëro dhe më ndëhmo që ti krijoj urdhërat Tu!..

Se njeriu është një krijesë i vetëdijëshem që jeton në xhaminë e madhe të  të rruzullit tokësorë, ai duke marur mbi vehte edhe adhurimet e tjera krijesëve që të formoje një turm të madhe kur e adhuruar Krijuesin.

Njeriu kur bëhet një krijesë besimtarë që duke studjuar të mos braktise edhe adhurimin.  Atëhere si këtë dynjanë e përkohshem edhe jetën e ahretit mund të bëje xhennet.

Ky njeri është një krijesë shumë e vogël, por fletët e universit nga një nga një e lexon dhe bëhet një dijetarë gjeni.

Mos thuani se ne po na zhdukë vdekja, ajo nuk është e mundshme. Sepse pasi që kalojm nga dera e varit do të shkojm në pallatën e ahiretit. Atje në secilin pallatë ka gjukim, pastaj sipas meritimit, do të bëhet edhe shpërblim edhe dënim.

Çdo njeri në gjukimin e madhë do të gjukohet. Pastaj apo dotë kënaqet në xhennet,  apo do të vuaje torturën e xhehennemit.

Duhet të dijm se, xhehennemlitë kur dota shohin torturën e ashpër të xhehennemit, që të shpëtojn, nga All-llahu do të kërkojnë që të bëhen dhé, por nuk është e mundur. Sepse vetëm xhehennemi i pastron ato që ne xhennetin e dynjasë mbi kokën tanë na bënën xhehennem.

Filozofët materjalist, që ta mohojn fonkcionet e All-llahut dhe jetën  e ahiretit kanë shkruar shumë libra dhe kanë paraqitur mendime. Vetëm Buffoni 48 cep libra ka shkruajtur. Lucretius’i që ka jetuar para historisë së lindjes së Hz.Isaut ka thënë se: “Nga asgjesendi nuk bëhet gjë.”

Pas shumë shekuj kemisti i famvshem Lavosieri që ka jetuar 1743-1794 ka thënë: “Nga asgjëja nuk bëhet as gjë.” Pra edhe ky nuk po thotë diçka tjetër” Pra mendimi i feriudit, Marxit, Engelsit, Darvinit e Lenjinit dhe teoria shumë tjera filozofëvët që kanë paraqitur mendime,  mendimi i tëgjithë këtyre materjalisteve, kan qenë matrial për ateizmin e jo tjerër.

Kurse fizikanti famshëm Albert Einsteini duke ndaluar mohimin këtyre, atyreve ika rë grusht hundës.

Të kthehemi temës tonë: Ta mësojm All-llahu nga asgjeje a mund të krijoje donjësend dhe ato që ekzistojn a mund t’i humbe?

Po të mos kishim hundën nuk e dishim çka është era. Në këtë rastë erërat mbeteshin në botërat të asgjesendi. Sepse të mos kishim hundën ne nuk dijshim se çfare është era. As  fjalën e erës nuk kishim ditur se çfare është . Hunda ynë është që erën nga botrat asgjësendi naka qitur në sheshë. Ndërsa kush eka krijuar erën edhe hundën Ai eka krijuar.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>