Disa nga dijetarët e shkencës së fizike thuajn universi nga dalur nga vetë universi, pra ai është prodhimi i materjes. Disa tjerë thuajn se universi nuk ka fillim. Por, është shumë më leht të besosh se All-llahu është i pafillimt se sa të besosh se universi ëshhtë pa fillim.

Kurse ligji i dytë të termodinamikët duke mposhtur mendimin e parë thotë: Universi eka kohën e fillimit. Kurse shkenca moderne thotë: Pa dyshim është se universi që jemi duke jetuar në të nuk është e mundur të jetë e pa fillimt. Dhe e vërteton…. Meqë në këtë univers akoma ka jetë, meqë në të pa ndërprerë po realizohen reakcionet fizike dhe reakcionet kimik, atëhere kuptohet se universi nuk është e pa fillimt. Sepse me ligjin e dytë të termodinamike thuhet; meqenë e pafilimt, që moti ishte sosur energjija, dhe gjallëria kishte gjetur fund. Në kët rast shkenctarët që mendojnë pa paragjukim bien vendim se universi nuk është e pa fillimt, me siguri eka një pikëfillim. Ky hipotezi i shkencës, e vërteton edhe ekzistencen e All-llahut. Sepse një gjë që ka një pikë fillimi ai nuk është e mundur të krijoje vehten, ai ka nevojë për një Forc që mund të krijoje atë, Ky Forca pa dyshim nuk është tjetër vetëmse All-llahu.

Shkenctarët me driten e studimit të tyreve që përpiqen të hetojn materjen, siç përpiqen të hetojn materjen, duhet të përpiqen që të gjejn edhe ekzistencen e All-llahut, por ata po të shikojn pavarsisht dhe pa paragjukim dhe pau shmangur andaj e këndej mendjet e tyre potë shpëtojn nga shtypje dhe imponime të ndryshme, pra ato kur shpëtojnë nga shtypjet e shqisave të tyre, fare pa dyshim do ta pranojn se ekziston një All-llah. Sot realiteti nga shkenctarë këtë e kërkon duke argumentur ekzistencen e All-llahut të shpëtoj nga mos besimi edhe ato që sjan shkolluar dhe tia forcojn besimin e tyre që besojnë vetëm me imitim.

A nuk ka nevojë duke hetuar të gjejm dhe ti falenderojm All-llahut që llojin dhe fisin tanë ka shpëtuar nga tjera krijesa dhe naka dhënë mend që të studjojm dhe duke argumentuar të vërtetojm se ekziston All-llahu dhe si thashë edhe më parë shumë vlenë që ato argumentet të shkenceve ti paraqesim edhe tjerëve.

Disa shkenctarë negativishtë paraqesin teorine e eulucieneve dhe të natyrës. Nuk duhet të harrojm se edhe evulicionet evulohen edhe selekcionet e natyrës edhe selekcionet që jan matrijali i mutosjoneve kan dalur në shesh me urdhërin dhe me ligjin e Allahut të madhëruar . Nuk është e mundur ato të krijohen dhe tëdalin në shesh rastësishtë. Të gjithë krijesat jan krijuar nga ana e Një Fuqisë së pa dukshem dhe për krijimin e Tij nuk ka nevojë për askënd

Unë me qartësi mund të them se duke hetuar embrionet e insekteve dhe mbi teorine e evulucineve që kam bë hetëmet e kufishem kam hasur shumë argumenteve. Në universin duke hetuar zakonët e Allahut shumë mu ka forcuar besimi. Shkencëtarët që hetojn këto fonomene, secili prej tyre, ma vërteton se jan nga një argument që na vërtetojn për Një Fuqiplotsin pa shoq.

Me gjithë se materjalistet dhe disa fizikant bëjn zhurm për ti heshtin ato që i radhisin argumentet për ekzistencen e Allahut. Ato përpiqen ti detyrojn njerëz që të mos besojn, kjo e tyreve është një budalli e madhe . Edhe njëherë hem se; kur ta hetosh seriozisht dhe më një kokë të qetë, shkencët, duke detyruar njeriun e çojn ti besojn All-llahut.
7

TЁ PЁRDOROJM METODA SHKENCORE

Prof. Dr. Woltaire Oscar Lindenberg
( Shkenctari i fizjologjisë dhe e Biokimistit)

Ka doktoruar në universitetin John Hopkins, në ıniversitetin Minesota u bë Profesori i Fizjologjisë dhe të kimisë. Prap në njëjtën universitet ka dhënë mësim biokimi’në bujksore. Nga vitit 1949 e këndej është drejtori i akademisë Hormel, është antarë dhe drejtorë i shumë institutit ushqimore, është autori i shume librëve në degën e bashkimit të vajëve dhe materjeve rrjellëse të tjerë.

Shkenctari që mirret me hulumtime, dallahet nga tjerë. Sepse ai po që don, me hulumtimet e tij mund të argumentoje ekzistencen e All-llahut: Ndërsa hulumtimet e shkecës, pikëmbështetjet e hulumtimeve drejtpërsëdrejti ekan argumentet për qenien e All-llahut. Ndërsa shume shkenctarë ka hulumtuar por muk ka mund të gjeje All-llahun. Ekzistenca e shkenctarëve të këtillë as pak nuk mund të na mposhte mendimin tanë të besimtarëve. Sepse të bëjsh suksesë në donjë degën e shkencës ka nevojë ti mbështetesh mirë kushteve të metodit. Në realitet secili metod shkenctarin e çon ta njohe Allahun. Por dy shkaqe jan që shkenctarin e pengojn të kuptoje dhe të përdoroje metoden që ta pranoje të vërteten që ekziston All-llahu.

I-Disa shkenctarë duke përdoruar metodën, me atë që të vërtetojn ekzistecen e Allahut, apo shteti apo populli pa besë që jeton me to e detyron që të mos flase të vërteten, që të mos pengoje idenë e shtetit që duajnë të shpalljen ateizmin. Për këtë shkenctarin besimtarë i kundërshton mendimit të tyre dhe atë e detyrojnë të heshte apo të flase si duajnë ato.

II- Shume njeri edhe të shpëtoje nga friga nga fanatizmi, apo nga paragjukimi, apo nga veseve. Feja e Krishteve nga fëmëri njerëzëve i urdhëron të kundërtën e vërtetes, u thotë All-llahu është si njeri apo në formën e njeriut. ( Sepse është martu Hz. Merjemi është gruaje e All-llahu Kurse Hz. Isau djali) Krishterizmi njerëzve nuk u jep një mendim real. Nga ky arsye shume shkenctarë mundohet të largohet nga feja dhe ngaqë mendja nuk i pranon një zot si thuajn ato e mohon All-llahun dhe e refuzojn çfare do sende që kan lidhje me fenë ( Secili e dinë se Galilenë ekan ekzekutuar fetaret e Krishtereve ngaqë ka thënë sillet bota dhe nuk kan lejuar tëvarrosen në varrezet e tyre, për këtë zbulimet e shkencës nuk pajtojn m efenë e Krishtereve)(1)

Për këtë duht të dijm se cilët janë metodët e shkencës? Dhe me cilin metod themelore mund ti besojm dhe të shqiprojm fjalën e All-llahut. Shkurtimishtë shkenctari duke hulumtuar fenomenet ka nevojë të përmbahet një metodit që atë nuk e lenë në gjysmën e rrugës. Pra pa varsisht kush hulumton pa dyshim detyrohet që ta pranoje ekzistencen All-llahut të Madhëruar. Sepse këto sistemet e fenomenet të habitshem që nëpër to sundon harmoni nuk është e mundur të mos ishte një Sundimtarë i apsolutshem që dija e Tij e koncepton çdo gjë që i drejton ato maksimale së bashku me ato minimale.

Për ata që mendojn real, patjetër do ta kuptoje se këto qenie All-llahu ika rregulluar me harmoni, Këto njerëzëve ua tregojn qeniet janë të All-llahu. (2) Këtë formën e besimit që kemi pasur të grumbulluar në kokë edhe të hedhim mënjë anë, po që e pranojm se njeriu ështe i krijuar më një detyrë të rëndësishme nga All-llahu, më këtë mund të arrijm më një pikë të duhur që i takon njeriut. (3)

Njeriu me gjithë se është në shkallën e parë të shkencëve, prap është duke kuptuar se atmosferi dhe rruzulli toksor të universitetit është në gjerësinë e pa fundshme, pjesët e materjes dhe të energjisë janë të pakta, kur krahason moshën e njeriut me moshën e universit mosha e tij është shumë e shkurtë dhe e kufizuar. Duke menduar e kupton se prej këtyre pjesëve të universit shumë pak ka mund të mësoje. Pra ky njeri kur e shikon nga ky pikëpamje mund të qetësohet vetëm atëhere kur mbështetet tek Krijuesi igjithësisë.

Me tregimin e shkencëve të sotshëm pe kuptojm se, për ta pranojm se ekziston një Zot nuk mjafton të hetosh vetëm fenomenet e materjes, ka nevojë të hetosh edhe Krijuesin e tyre që ajo nuk përbëhet nga materje. Ai është shpirti shpirteve që e mbanë gjallë ato që mbajn shpirt. Tek jeta e shumicave besimi është një energji e pasosur, një lumturi dhe burimi i virtyteve të bukura. Kurse ato që hetojn që të gjejn Gjithëdijëshmin Fuqiplotës (4) e gjejn shansin e thesarëve të lumturisë së pa sosur. Kurr të mos harrojm se kush mund të shpëtoje nga paragjukimi, përshtypjeve të rrethit dhe nga imponimeve të veseve ai në secilin send mund ti shohe argumente që tregojn për ekzistencen e All-llahut xh.sh. (5)

1) Per fenë e krishtereve kjo është një e vërtetë. Por feja islame është larg nga besimet boshe. Për këtë dijetari i fesë islam kur ta mësoje fenë edinë se ai është një fe e vërtetë që as kënd nuk kundërshton me shkencën dhe realitetin

(2) Në këtë temë Kur’ani më një ajet kështu thotë: (Përkujto Muhammed) Kur Zoti ytë u tha engujve: “Unë po krijoj (po përcaktoj) në tokë një zavendës”! Ata thanë: “A do të vëshë në të atë që bënë çregullime dhe që derdh gjaket, e ne të madhërojm Ty me lavdrimin Tënd dhe plotësishtë të adhurojm”! Ai tha: “Unë di atë që ju nuk edini”! (Bakara:30)

(3)“All-llahu është dritë (driçues udhëzues), e qiejve e i tokës shembulli i dritës së Tij i ngjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandil i gjendet mbrenda një qelqi si të ishte yllë flakësuer si që ndizet prej (vajit të) një 0druri të bukur prej ullirit që nuk mund të quhet as lindjes as perëndimit, e vaji i tij ndriçon po thuaj se edhe pa e prekur zjarri. Dritë mbi dritë. Allahu udhëzon kah drita e Vet atë që do Ai. Allahu sjell shembuj për njerëzit. Allahu çdo gjë di shumë mirë. ( Nur: 35)

(4)E Ne të dërguam Ty (Muhammed) vetëm si mëshirë për të gjithë krijesat.(Enbija:107)(5) Por jo ai është plotë argumente të qarta në zemrët e atyre që u është dhënë dituria, e argumentet Tona nuk i mohon kush, pos të shfrenuarëve.(Ankebut:49)
8.

PER EKZİSTECEN E ALL-LLAHU ARGUMENTET FIZIKE

Prof. Dr. Paul Cleirans Brosold
(Biofizikant)

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>