Ka doktoruar në universitetin Cornell të Newyork’it, Pastaj në universitetin Dolth u bë drejtori i degës së shkencëve.

Fizikanti i famshëm të botës kështu thotë: “Kur mendoni thellësisht do ta shihni se shkencët ju detyrojn të zini besë se ekziston All-llahu.” Unë në këtë rëfim duke mos gjetur fare mangësie pa fare tërheqje ju tregoj se edhe unë jam në këtë mendim që patjetër ekziston Një All-llah.

Ne kur kujtohemi dhe kur e hetojm universin, më një logjik të pastër dhe me dituri të gjerë, thellsisht detyrohemi të pranojm ekzistencen e tri botrave:

a- Bota materjale.
b- Bota e mendimit.
c- Bota shpirtrore.
Në këto botra lulzimi i shkencës shpirtrore është e kufizuar, ajo në këtë fushë shumë pak mund të zëje vend.

Kimija është një shkenc që e hulumton energjinë, materjen, materje çfare shëndrime ka bë, me çfare sende është bashku për çfare vyene, pra kimija është një degë shkence që e hulumton vetë këto që radhësem. Ai me botrat shpirtrore nuk ka kurfarë lidhje. Në këtë rastë kimija çfare argumenti mund të paraqite ndaj Edukatorit të botrave që Ai është shpirti më i madhë, është edhe Krijuesi që ka mund të krijoje universin. Kimisti çfare përgjigje mund ti jape atyreve, që për këto mrekullitë e pa shoç të universit që thuajnë vetvetiu apo rastësishtë është krijuar?

Po shohim se edhe kimija është mbrenda këtyre shkencave që në shekullën e fundit duke zhvilluar shumë kan përparuar. Sepse duke përdoruar metodën e studimit ka dalur në shesh gjendja e materjes dhe të energjisë. Ne duke përdoruar këtë metodë që të arrijm rezultatit pra krijimin gjërëve të mrekullueshme që të mos hedhim rastisisë duhet të përdorojm tërë mundësitë që kemi në dorë. Që ta vertetojmëse artin një artist eka krijuar

Të gjithë studimet na kan vertetuar se, as një cep të materjes, si më parë, edhe më pas, qoft e vogël , apo e madhe, asnjëherë prej vehte pa qëllim kokë boshe nuk janë dhe betvetiu nuk lëvizin. Përkundrazi ato tërësishtë nënshtrohen ligjëve të Krijuesit të tyre. Bile ligjet, që ikan gjetur shkencarët, ato ligje kanë ekzistuar edhe më parë. Përshembul: (Ligji i arshimedit ka ekzistu edhe para arshimedit, Ai që ka krijuar atë ligjë Ai Arshmedit i aka dhënë mend që ta zbuloje atë) Ndërsa kimistet kur ekan zbuluar ligjet e një materjes, pa e kundërshtuar kan pranuar se është në rregull. Domethënë: Dikush atë ekishte rregulluar akama më parë. Ai Rregulluesi nuk ësht tjetër por All-llahu i madhëruar. Mendimi i shkenctarit kur pajton me ligë Vënësin për shkenctarin është një energji. Materja dhe energjija po të ishte prodhimi i rastisisë; kimistet ekishin humb besën, dhe ligjet e tyre nuk ekishin pranuar ligjet e zakonshem. Pra kur shihet punimi syperiore e ligjeve të All-llahut, atëhere tërësisht e humb vlerën teoria e rastisishtme dhe që thuajnë se është natyrishtë.

Sipas hulumtimeve të shkenctarëve të më parsdhëm thonë se; po qe se elementi (a) bën reakcion me elmentin (b) atëhere moskundërshtimi me elementin (c) amund të thuani se u bë rastisisht? Apsolutisht. Pra ato Profesorët ekishin parë se në elementin (a) me elementin (b) tërë atomët kishin bashkpunuar për një komplet dhe më në fund kishte dalur në shesh një rezultat i mrekullueshme.

Kur kemi zbuluar atomin, për mënjëherë ekimi parë se me ligjë superiore atomët bëjn reakcion kimik dhe jemi bind se punimet e tij nuk janë rastësishtë (1)

Komplet numri i elementeve kemik janë 102 apo 103. Me kujdesë kur i shikon ato sa për % ngjasin njëri tjetrit dhe çfare sëndrime bëjn dotë habitesh. Ato elementet disa janë me ngjyrë, disa pa ngjyrë. Disa në formën e gazi që, nuk është e mundur ta kthesh të bësh dendur apo rjellësë. Donjëra është rjellësë, nuk mund ta ktheshë dhe të bëshë i dendur apo në formën e gazi. Donjëra është i dendur, nuk mund ta kthesh që të bëhet rjellës, apo në formën e gazi. Donjëra është e butë, donjëra e fortë. Donjëra ëshë e lehtë donjëra e rëndë. Donjëra përçues, kurse tjeri nuk është. Donjëra ka magnetizëm, donjëra nuk ka. Donjëri është e ngarkumë me energji, donjëra është bosh. Donjëra prodhon acid, nganjëra jo. Nganjëra eka moshun e gjatë, nganjëra pak mund të qëndroje. Me gjithë ato dallime që i radhisëm deri tani secili i këtyreve janë lidhur më një ligj. Pra ma tregoni këto aka mundësi të bëhen vetvetiu, apo të bëhen rastësishtë, apo ti krijoje donjë natyra budall, qorë e shurdh?

Megjithë se krijimi i çdo elementi krijohet nga atomët që janë shumë i ngatruar, tërë atomët përbëhen prej tri elementeve. Çdo atom me elektrona + ngarkuar bashkohet më një proton dhe pasi bashkohet me notronet përbëhet atomi. Protonë dhe notronët përbëhen nga thelbi i atomëve. Ne duke thjeshtuar temën mund të themi se; dallimi i një elementi të një atomi me një elementi të një atomit tjetër është e barabart me sasinë e numrit të tyre. Tani seç do materje përbëhet nga atomët edhe atomët përbëhen nga elementet, notronët e protonët. Edhe energjija e ryma përbëhen prej ligjeve përcaktuar të Krijuesit të tyre. Këto asnjëri rastisishtë nuk del në shesh. Sepse kur ta marësh ta hulumtosh një pjesën e vogël të atomëve të një elementit del në shesh se ai është i lidhur për ligjin e caktuar që ato ika porogramuar All-llahu i Madhëruar. Këtu shumë qartë po duket se në botën e materjes jo anarkizmi dhe rastisia por ato po formohen më një sistem e harmoni. Pra as një send rastisishtë e pa qëllim nuk është duke bërë. Përkundrazi nëpër to është duke sunduar një rregul i përsosur po na çmend ne shkenctarët .

Hajde ma tregoni? Njeriu sa më tepër tëjrtë i mençëm a mund të kujtoje, a mund të besoje, nëpër kokën e tij a mund të kaloje ksisoj budalli që; materja pa mend pa pasur forc të bëje donjë plan, rastësishtë të krijoje vetveten?... Apo në ato tema të formoje donjë sistem, pastaj të hyje nën sundimin sistemit që ka kriju vetë? Me siguri përgjegje e ksaj pyetje do të ishte negatif, jo.

Kimija ne na tregon se, disa materje së shpejti po humben e po zhduken, por disa materje ngadalë ngadalë po zhduken. Në këtë rastë e kuptojm se materja nuk është e përjetshëm, meqë nuk është e përjetshme edhe nuk është e pafillimt. Pra kimija edhe tjera shkencët ne na tregojn se materja ngadal ngadal nuk është krijuar. Bile shkenca afërsisht edhe kohën e krijimit të tyre po na tregon. Këto sende ne pona bindin se materja nuk është i krijuar prej vehte atë eka krijuar dikush. Çdo materje nga dita e krijimit të tyre ka kontakt me ligjet e Atij që ika vendosur në univers.

Meqë botrat vetveten nuk kan krijuar, njësoj edhe materjen nuk ekan krijuar ato ligjet që atyre i sundon materja. Kjo ne po na tregon Krijuesi i tyreve nuk ështe përbërë nga materja, Por Ai është Njëri që ne na sheh por ne ato nuk mund ta shohim. Prap ne shume sende na argumentojn se Ai Krijuesi që ka krijuar këto sende patjetër duhet të dije, se këto sende pa dije nuk bëhen. Në këtë rastë mendja ne na detyron të besojm se Krijuesi jo vetëm që din por Ai edhe mbanë një vullnet superiorë që duke zgjellur, duke parapëlqyer anën e sendeve, më një form ëmë të mirë po krijon. Që shihni; në universin çdo gjë ka krijuar më një form më të bukur dhe pa fare gabimi. Ai i drejton çdo gjë dhe universi vetëm me ekzintencen e Tij mund të qëndroje nëkëmb. Pra edhe në filimin e këtij shkrimi kam thënë se nuk kemi tjetër rrugëdalle patjetër duhet ta pranojm se universin Njëri ka krijuar dhe Ai çdo send i drejton.
Nga atë ditën që ka përjetuar Lord Calwini e këndej shkenca duke përparuar detyrohet më një saktësi pa shoq, tia vërtetojn fjalën e dijetarit të famshëm që ka thënë: “ Kur thellësisht mendoni, do të shihni se shkencët ju detyrojn që të besoni ekzistencen Allahut të Madhëruar.”

1-Eshtë shumë vështirë ta mendosh se sa është e vogël atomi. Bile atë edhe ta marësh nën mikroskopa syperiore prap vështirë eke ta shohësh . Mbrenda një ons aluminjumi afërsisht 630.000.000.000.000.000.000.000 atom ka, ky numri aq është e madhe që,kur shikojmë ensiklopeditë mbetët pa kuptim.

Me peshore moderne atomi parashikohet se ështe ndërmjet 0.000.0013 cm. e 0.000.000.045 cm. E trashsia e shkumsit të sapunit është dërmjet 0.00001 cm.0.000001. Bile edhe kjo është 100 herë më e madhe se atomët të mëtë vogla.

6

PA U SHMANGER ANDAJ E KENDEJ
DUHET TE SHOHIM TE VERTETET

Prof . Dr. Edward Luser Kissel
(Biolog dhe e zheolog)

Ka specijalizu në degën e Biologjsë
dhe entomologjisë dhe ka doktoru në universitetin California, në Universitetin Sanfrancisko u bë Profesori biologjisë. Dhe në të njëjtën karikë u bë kryetari i degës së tij, në degë Entomologjisë ka specializu për genetik.

Në vitet e fundit që po bënen hetimet e ndryshme në degët e shkencës, përveç argumente filozofik, Në temën a ka All-llah a jo kan shtu edhe disa argumente tjerë Ne nuk po thuajm se, pa to nuk bën, apo të mos ishin ato, nuk duhet të besohet në All-llahu. Sepse mëterjalët e më parëshëm për ti besuar kan qenë të mjaftueshem, nuk ka pasur nevojë të hetosh andaj e këndej. Unë për ta vrteuar besimin po si një shkenctarë poju paraqes këto argumente si shkaqe që ekziston një All-llah:

a-Para çdo gjëjeje këto argumente, ne na shtojn dijen tanë. që ti besojm All-llahut.

b- E dyta kujt janë grumbulluar dyshimet në kokë, për ta këto zbulime dhe argumentet jan shkaqe të fort për të parë ekzistencen e All-llahut.

Në vitet e fudit jo vetëm në atdheun tanë por në fushën e gjerë njerëzit kan filluar të lakojn nga feja, por këto nuk kan rrjedhë nga planifikimet e shkenctarve, Por njerëzit këtë thesarë ekan gjetur si minierë duke menduar dhe All-llahu këtë besim atyre ika sjellur në nepër zemra të tyre. Për këtë pa dyshim është se kësaj ika ndihmu hulumtimet që kan zbuluar shkenctarët të kohës së fundit që kanë pru vendim që këto pasuri ne na tregojn se patjetër universi ka një Krijuesë. Kjo është shkak që shumica e njerëzve kan fillu të besojn All-llahut të madhëruar. Ndërsa asnjëherë hulumtimet e shkencës nuk mbanin qëllim që të gjejn All-llahun, por dija e shkencët e zbuluar matrijalin e mrekullueshme dhe njerëzit i shtyjni të besojn tek Krijuesi pa shoq. Shkenctarët nuk mbanin qëllim që të hulumtojn se universi si ubë dhe si erdhi në këtë gjendje e kush e bëri. Sepse ky tema është e filozofëve. Kurse qëllimi i shkencës ështe të hetoje detyrën e materjes, materja si e krijon detyrën e tij, por shkenctari nuk heton atë që të gjeje natyrën kush e detyroj të bëje këtë punë, ai është fusha e tij, por me atë nuk mirret.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>