Në barin e livades, në pishën…Në degët e në rrënjët… Në ujin e në peshkun ka sistem e rregullsi. Universi  si një maqinë po punon. Çdo send i nënshtruhet All-llahut, përveç njerëzit që janë braktisur në kryqëzimin e pikës së hallall dhe haram.

Njeriu që futet në haram duke kundërshtuar All-llahu, ai po del përjashta sitemit të përgjithëshem, ai po  bënë thirje ndaj fatkeqësirave  

Edukatori yni, I Gjithëmëshirëshmi dhe Mëshirëplotësi, me libër dhe me Profetin e Tij, ne naka treguar hallallin që të mos bëjm  dynjanë  xhehennem, që All-llahu atë eka zbukuruar si një xhennet.

Haramët që janë si mjalti me helm, shume njeriun e kan helmosën, helmosja e tyre akoma po vazhdon. Sepse ato nuk kan dijeni nga krijimi dhe rrgullimi i trupëve të tyre dhe nga harmonia e organëve të trupëve të tyre.

Kush e dinë vehten ai edin edhe Zotin e tij.

Kush në emër të natyrës e lexon, biologjinë anatominë dhe spikologjinë, si ka mundësi që ai të ket dijeni nga krijimit të tij, nga Mjeshtrit të tij nga arkitektit të tij? Kjo ana e këtyre njerëzve sa ngjanë shpendëve, dhenve, macëve.

Njerëzit të sakatosur, me gjuhën e gjendjeve të tyre, ne të shëndoshëve duke vërejtur po këshëllojn:

-Duajn të thuajnë ka qenë mundur që edhe ju të bëheni si ne.

Nuk u bënët kjo a nuk ka një falenderima?

Njerëzit që janë shëndosh e mirë, me shëndetin e tyre, me pasurinë e tyre, me aftësinë e tyre më tepër po futen nëpër harama dhe ajo, jetën e tyre po përpinë si një  bataku që e përpinë çdo gjë.

                39    DIELLI QE  NUK KA LINDUR AKOMA

Njëri kishte thënë: potë vije feja islame çdo gjë rregullohet. Feja  nga do të vije, si dotëvije?

Kur e shikojm shekullin e lumtur të Profetit a.s.m. e shohim se: Çdo Sahabe  nganjë muslimani i përsosur!

Kur përsoset muslimanizmi i një personi, domethënë në trupin e qytetit të tij ka ardhur feja. Domethënë ai person me fjalët e tij, me tërë lëvizjen e tij ka hynë në Islam. Tërë organët materjale dhe ato shpirtrore kontribojn mbrenda fesë islame. Rrugët e shtembura të këtij personi jan drejtuar, zemra e tij lulëzon, i thyhen kryqet e interesit dhe të shijeve epshore, gabimet përmirësohen dhe drejtohen.

Kësisoj njerëzit kur bashkohen, del në shesh një komunitet i mirë, një popull me karakterë të mirë dhe del në sheësh një shtet superiore .

Këtë çështje po ta marim nga e kundërta: Po të bëhet shteti fetarë, nëpunsat e atij shteti po që nuk bëhen besimdrejt, atëhere gabimet e tyre rrëzohen mbi fenë.
Këtë çështje që ti sqaroj pak më mirë do tua jap një shembull:
Kur ka zbritur Sure Alak (surja e parë) musliman vetëm Hz. Muhammedi a.s.m. ka qenë, bota e besimtarëve ka qenë aq ku kan shkelur këmbët Atij i bekuar, të gjithë bota ka qenë armikut e tij.

Por Profeti Muhammed a.s.m. ka qenë muslimani  i përsosur, gjendje me fjalën e Tij, teoria e Hz. Muhammedit a.s.m. me  pratikëne tij kanë qenë e përshtatshme. Kësaj përsosshmerie u habiten edhe mushriqët, e pëlqyen fenë islame. Pasi e dëshmuan All-llahun dhe Profetin për mënjëherë i braktisen të gjithë haramët, filluan të bijn në vend të gjithë hallallët. Në këtë rast edhe ato ubënë muslimanët të  përsosur.

Edhe veprat e këtyre muslimaneve të përsosur e murun  formën që u takon muslimaneve të përsosur. Dija, vepra, tregu, taksa dhe shteti mori formën e muslimanit.
Nga këto muslimanët të përsosur u formuar ummeti (populli) Muhammed a.s.m.. Pra ai popull për 22 vjetë ubë një forc superiore dhe fenë islame e shpallën në katër anët e botës.

Pas shume vjete kur u shtua numëri i muslimaneve kualiteti filloi të bjere  te poshtë.

Tani ne që po jetonim këtë kohën e fundit, që të mos humbim islamin duhet të kërkojm fajin tek vetja e jo tek tjetërkënd. Sepse islamizmi nuk ngjanë fesë së krishtereve që të mbyllim vehten në vetmi. Sasia muslimanëve të përsosur edhe me rë në nivelën minimum, prap bëhen një ummet dhe për tjerë bëhen shembulltore.

Domethënë, ne fenë nuk dotë presmi prej tjetërkënd. Islamin vetë dota mësojm dota përjetojm dhe do ta sjellim.

Zemrën tanë tjetërkush nuk mund të përmirësoje, ajo mund të lulëzoje vetëm kur ta forcojm besimin dhe kur ta plotsojm adhurimet që ne naka urdhëruar All-llahu xh.sh..

Muslimani i kësaj kohës, para se ti thyje kryqet që ke në zemër nuk rrëzohen ato kryqe që qëndrojn përjashta.
 
          40     DRURI FRUTORE

Po që  e përmendim portokallin na përkujton drurin e tij. Asnjëherë nuk mendojm se druri i pishit bën poprtokall.

Secili frutë ne na përkujton drurin e tij.

Po qe se shohim njërin që falë namaz , mënjëherë thuajm “ky është musliman” sepse namazi është një frutë që ne na përkujton muslimanin.

Familja e agrumeve përmbanë shumellojë frutash. Edhe muslimani është ashtu.
Që të jape fruta ma mirë secilin dru e shortojn nga lloji i tij,

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>