Meqë pjesa më e vogël e trupit tanë është atomi, Atherë, ne a nuk duhet të kujtojm kush e rregulloj  këto atomët? Lëvizjen e parë të atomit a mundeni të vendoseni përmbi dy elektrona? Kush ua garanton lëvizjen e elektroneve.

Domethënë All-llahu po interesohet edhe me atomët tanë, që ato edhe me mikroskopa nuk mund ti shohim. Pra meqë me pjesën tanë  të më të vogël po interesohet All-llahu, atëhere ma tregoni nga All-llahu cilin vegël cilin sy cilin lëvizje mund ta fshehim?

Në dorën në syrin në trurin e vdekurit nuk ka kurfarë ndryshim nga i gjalli, por i vdekuri nuk mund të lëvizë, nuk mund të shohe, nuk mund të mendoje. Sepse ka mbetur pa shpirti. Ky shpirti nga doli? Mbydhe derën dritarën e secilin vrimë prap ai del e ikë nga iki e ku shkojë?!! Shpirti pasi ndahët nga trupi as kush nuk mund ta ktheje. Mjeksia nuk po mund të ngjalle njerin e vdekur. Atëhere me tregoni njeriut kush ia dha shpirtë?

Shpirti ynë eka rrethekuar të gjithë anën e trupit tanë. Athere a nuk duhet të mendojm, ne kush na dha këtë shpirt, Atë kush e detyroj të gjukoje organeve të trupit.A ka mundësi të besosh punimeve të shpirtit e të mos besosh shpirtit, ti besosh shpirtit, e shpirtit të mos besosh Krijuesit të  shpirtit?

Psikologjija tregon shpirti çfare vepra bën. Athere të besojm veprëve të shpirtit i të mos besojm shpirtit është apsurde… Të besojm shpirtit të mos besojm Atij që na ka dhënë shpirtin, të besosh shpirtit, të mos përkulem urdhërave të Tij që na ka dhuruar atë, a është drejtë, këto veprat negative a nuk kundërshtojn me njerëzimin?

Po ngrënim gjellët e vdekur po lëvizemi i gjallë.

Kurse edhe ushqimet e vdekur nuk janë të vdekur, kjo pikëpamja ne a nuk na trtegon se, ngjallria e tyre kaloj prej një forme  shkojn në të tjetrën. Secili send po vdes e po ngjallet. Bile edhe plehrat po hyjn nga dera e rrënjës e po hipin nëpër dega e po bëhen lule dhe pemë e parime. Atëhere a nuk duhet të hetojm nga plehrat e pista si po bëhet lula me llojlloj gjyrash e erëra të këndshme.  
All-llahu secilin send e mbytë dhe e ngjallë, Ai Fuqiploti me shume lloj shembulla ne na tregon se pasi do të vdesim përsëri ne All-llahu do të na ngjalle. Në realitet ku kemi qenë para njëqind vjete, pas njëqind vjete prap aty dotë kthehemi.
Ja pra, ekzistojn krijesat pa shpirt, por edhe ato kan njëlloj jetesë. Ngaqë Fonkcioni Igjallë e All-llahut e koncepton çdo anë, nuk ka asnjësnd që nuk ka gjallesë.
Njeriu i vdekur është pa shpirt, por edhe ai ka një llojë gjallesë.

Nëna e Babai hanin ushqimet e vdekur por i bëhen zot një djalit me shpirt. Në këtë mënyrë njeriu vazhdon duke kaluar nëpër gradët e jetës. Meqë është ashu? Atëhere vedekja është një shëndrim jetese.

Fokcionet e All-llahut e konceptojn çdo gjë dhe jan i paskanjshem. Universi mbetet mbrenda këtyre foncioneve, bile ato duka kaluar universin shkojn në përjetsi.

Meqë çdo gjë në universin është shkëlqimi i fonkcioneve të All-llahut, atëhere përtej univerzit që gjykojn fonkcinet e All-llahut, Ai All-llah a nuk mund të krijojn ndonjë send tjetër? A nuk mund të vendose botra të reja? Njerëzit a nuk mund të jetojn në ato botra?

Kush e krijoj këtë botë pa dyshim mund të krijoje edhe tjera botra, Nga tjera botra që All-llahu ne na solli këtu, prap a nuk mund të na çoje në botën tjetër që të na llogarise për veprët që kemi bë  këtu.
Po vëllezër e motra Ai Fuqiplotsi,  mund të na çoje edhe në tjetër botë.

Magnetofonët e kamert duke qenë minier, po mundin të na marin zërin dhe të na konstatojn jetën… Atëhere Ai All-llah që secilin send ka krijuar edhe minierave  Ai që ka dhënë shpirtë edhe krijuesit e aparatëve. A nuk mundet të na mbroje zërat, e në një jetë tjetër të na paraqite dhe të na thotë: Dëgjoni ku e çka keni thënë.

Jeta dhe shpirti, drejtpërsdrejti kan lidhje me All-llahun, pastaj, si e cilin vepër mund ta fshehësh nga All-llahu?

Njeriu sa ësht i dobët?

Por njerëzit e këqi na sollun botën në kokë, dhe jetën na shëndruan dhe na bënën xhehennem. Per këtë ka nevoj ato të digjen në xhehennem.
       
36   TRURI I NJERIUT

Shume krijesa kan tru, por truri i njerëzëve dallon prej tyre, kjo është  arsye se vetëm njerëzëve ka zbritur fe.

Ne kush na ka krijuar trurin Ai na ka dërguar fenë. Truri i njeriut sa ështe një vegël e përsosur, njësoj edhe feja islame aq është e përsosur.

Në këtë rast, detyra më i madh i trurit  të njeriut ështe të kuptoje fenë islame.

Sepse Kur’ani, Profeti Muhammed a.s.m jan një komplet që, nuk mun ti ndash. Në këtë rast muslimanët po qe se mund të bëhen truri i fesë, atëhere  feja mund të lulëzoje, po që jo, athere nuk kuptohet parandoria e fesë islame.

Shume njerëz fesë i bëhen durë e këmb. Por e rëndisishme është të bëhen tru. Deri tani shume njeri, me mall e shpirt ikan ndihmuar fesë edhe pas taj dotë ndihmojn. Por po qe se nuk del dikush fesë t’i shërbeje me tru, atëhere edhe ato ndihmët që i radhuam më parë mbesin pa rezulltat.

Pasanikët dhe dijetarët këtë pyetje nga vetja e tyre duhet të pyesin?

“Po që se mendja ime nuk kishte punur mjaft, unë çka kisha bë?”

Unë nuk kisha mund të studjoj, as kisha mund të fitoj para e mall. Atëhere të mendojm çfare kontributi dhe çfare ndihëm i bëjn fesë ato që i punon koka?

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>