-Siç të gjitë mikroskopët, teleskopët, dituritë dhe pamja e syrit, arijn nëpër botra të ndryshme. Njësoj edhe besimi dhe shikimi shpirtrorë, shikon botra. Nganjëherë punën që bëjnë ndërgjigja dhe zemra mendja nuk mund të bëje.
All-llahu që është Punëtorë, I Urtë, I Gjithdijëshëm dhe  I Fuqiplotës  apsolutshem, librin e universit ka mund të shkruaje me shkronja të ATOMIT. Një forma i kësaj libri është njeriu, tjetri natyra. Tani kur të vije vjeshta “faqja e tokës” dotë bjere në ujë, kopështat e vreshtë do të thahen. Do të thotë: Po bëhet ushtrimin e ringjalljes: Mizët në vezët e tyre, kungullat në për bërthamët e tyre do të hyjn dhe do të humbën. Çdo vezë e bërthama dotë mare formën e një tabuti, kufama e fytyrs së  tokës dota veshe qefinin nga akulli e bora. Në këtë rastë do ti fshihen kuptimet e  shumë bukurive të fytyrës sëtokës.

Kur të vije pranvera faqja e tokës përsëri do të filloje të shkruhet. Mizët, kopështat e vreshtët përsëri do të filloj të marin vendin e tyre. Çdo vreshtë do të bëhet si një kazan që në të  shume lloj gjella do të piqet për ne. Në këtë rast ne do të ngrënim gjellët e vdekur e dotë shëtisim së i gjallë. Pikërisht  çdo gjë do të vdese dhe prap dotë ngjallet. Këto janë një argumen i fort që ne pasi dotë vdesim prap dotë ringjallemi. Pasi ringjallemi do ta japim logarinë e jetës sonë. Pra mendoni populli po të kishte besuar jetës së ahiretit, me rehati a kishte mundur të futet nëpër mëkate? Një dynja pa gjynahe jo tjetër por është një xhennet.

Kur ta shikojm me syzët e besimit Shkrimtarin e librit të universit e shohim se atë eka shkruajtur  Mjeshtri i mjeshtrive të pa arritshem. është pa dyshim se: Qindistari i qindisjeve të më të bukur është All-llahu xh.sh..Po qe se All-llahun së bashku me Fonkcionet e Tij mund të besojm, atëhere për ne do të letsohet besiminë në ditën e gjukimit,  të Profeteve, të Kaderi (caktimit të Zotit) dhe Në librët zbritura nga All-llahu xh.sh..

Disa po thuajn se: “Ne i besojm All-llahut, por për çfare shpesh here po na vërenë për kushtet e besimit?”

Gradët e besimit janë shumë. Po të kishim besur ashtu siç duhet, Atëhere, atdheu, populli dhe gjendje ynë a ishte këtillë? Po si ishte bë? Nuk ka nevojë  të ju trgoj unë, atë  ne më mirë na tregon historia.

Besimi është një komplet që nuk ndahet nëpër pjesa. Besimtari duhet ti besoje komplet Revalateve të All-llahut. Një çështje që ta kuptosh mirë të kuvendesh është tjetër, të mohosh është diçka tjetër.

Megjithë se si thashë edhe më parë, Çështjet e besimit jan një komplet që nuk ndahen. Besimtari është i detyruar që të gjithëve mi beso, por besimi në një All-llah dhe besimi në ringjallje jan shumë të rëndësishme.  

Besimtari edhe të mbese pa dituri të fesë, për çështjet e fesë po që nuk bën filozofi shpëton, por po që thotë mua kështu ma merr mendja është rreziq, Ai mund  të shpëtoje vetëm kur i përgjigjet pyetjeve ateiste duke thëtë:”Këtë çështje unë  nuk e di, por pa mangësi i besoj revalatës së Allahut dhe haditheve të Profetit a.s.m. . Pra besimtari në fenë islame nuk mund të bëje filozofi, ai është i detyruar ti besoje çdo urdhërit të All-llahut dhe Haditheve të Profetit a.s.m..

Edhe krishterët i besojn All-llahut por ato po gabojn në fonkcionet e All-llahut. Duke thënë se: Hz. Isau është djali i All-llahut, nëna e Hz. Isaut Hz. Merjemi gruja e All-llahut. Aka mundësi Krijuesi i universit të ketë nevoj për  gru. Pra që të shpëtojm pas besimit në një Zot duhet ti mësojm dhe të dijm fonkcionet e All-llahut xh.sh..

Melaqet janë një llojë krijesa shpirtrorë, siç megjithë se nuk e shohim,por i besojm shpirtit tanë. Njësoj edhe melaqet nuk e shohim por u besojm.

 Në univers çdo send është i All-llahut, atëhere secilin send që është në univers ku të duaje i përdoron, asaj i thuhet Kader (caktimi i All-llahut), secili send e përjeton kaderin e tij. As një send nuk mund të mbese përjashta kaderit. Nga të gjithë krijesat vetëmse njeriu është që mund të përdoroje vullnetin e tij, All-llahu për ta provuar atij atë shans eka dhënë, ai mund të zgjedhe kon të duaje, kësaj arabishtë i thuajn: Irade-i xhyzijje (vullnet të pakt) po qëse ke zgjedhur ato që kundërshtojn me  ligjin e All-llahut ke përgjegjsi, po qe se ke zgjedhur ato që përputhet me Islamin, atëhere ke drejtë të gëzohesh që ke mund të duash Atë dhe ato që idon Ai, për këtë duhet të falonderosh. Ngaqë ke falenderuar shumë duhet tëgëzohesh, po që ke mundësi secilit falenderim duhet të shtosh një tjetër, Sepse ky falenderimi është shkak që ke mundësi ta futosh lumturinë qënuk soset kurrr.

Një njeri që duke zgjedhur bën vepër që kundërshton me All-llahun dhe ifol fjalët që kundërshton me fenë, ai nuk ka drejtë të thuaje se, çka kam faj unë “kederin ekisha kështu.” Sepse ai vetë eka zgjedhur rrugën e keq edhe ai ka mund të shkoje për rrugën e mirë siç ka shkuar shoçi i tij. Kaderi nuk eka detyruar atë të futet në mëkate, Kederi ësht ajo që All-llahu edhe më parë  eka ditur se ai dotë futet në rrugën e keqe, Pra është me dije se ky njeri nuk o futur aty pse kaderi eka ditur çka dotë bëje ai, sepse askush nuk edin kaderin e tij. Kaderi që është dija e All-llahut, All-llahu njeriun nuk eka detyruar të devijoje. Por përkundrazi All-llahu ka dërguar Profet e dijetarë që të gjejn rrugën e drejtë.

Megjithë atë All-llahu derën e pendimit eka lonë hapur. Secili njeri në secilin koh, në secilin vend mund të pendohet dhe nga rruga e keqe mund të kthehet që tëshkoje në rrugë të mirë .

Edhe fetarin pakujdesia mund të çoje nëpër gjëra harama. Me këtë po kuptoni se çdo njeri është në mes të rrugës së mirë dhe të keqes, pra secili qëndron mes xhennetit dhe xhehennemit.

Thuajn “edhe e mira edhe e keqe është prej All-llahu”, kjo këtë kuptim eka: Për ti provuar njerëzit All-llahu atyre edhe Kur’anin ika dërguar edhe alkoolin ai ka krijuar. Ai ka krijuar por zgjedhjen robëve tij eka lonë në dorë. Pra All-llahu ngaqë është I Gjithëmëshirëshem dhe I Mëshirëplotës njerëzit që të shkojn për rrugë të drejt, atyre Kur’an dhe Profet ka dërguar. Megjithë atë robi i tij po qe se thotë unë do të iki në xhehennem. Në këtë rast nuk ka drejtë të rrëzoje gurë kaderit sepse atë rrugë vetë eka zgjedhur.

-Poduket se, Fonkcionet e All-llahut t’i kuptosh mirë, eka kuptimin, secilin send eke kuptuar mirë. “Vahidijeti dhe Ehadijeti” jan dy fonkcioni i All-llahut që evërtetojn Njësinë e Tij. “Vahidijeti” vërtetohet në vendet gjerë, kurse “Ehadijeti” vërtetohet nëpër sasia e pjeseve të më të vogla. Përshembull Vahidijeti tregon se çdo njerin Ai ka krijuar. Me këtë duket se organët e çdo njeriut ngjasojn njëri tjetrit, kurse dhe veglat dhe shqisët në të njëjtin vend jan. Ndërkaq, zemra që është në gjoks, fonkcioni “Ehadijet” në të shkëlqen Ai fonkcion atë në atë vend  eka caktuar. Pra edhe qelëzën edhe cepën mëtë vogël të qelizës atomin  Fonkcioni i “Ehadijetit” e cakton. Me këtë e kuptojm se, krijesat materjale megjithë krijesat shpirtrore Ai eka krijuar, përveç njherëzit të pakujdesshem, çdo krijesë i përkulet urdhërave të All-llahut Madhëruar, bile edhe shqisët e atomëmët e mohuesëve i përkulen urdhëra ve të All-llahut xh.sh..
Besimtari Kur thotë: “Lailahe Illa-llah:” ( Nuk ka zot përveç All-llahut) don të thatë: Unë dotë përjetoj fenë islame, më nuk do të përkulem veseve të këqija, modës dhe shokëve të këqi.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>