Kultura e shekullit njëzet e humbi emrin e “shtetit musliman.” Por,  vendet myslimane ende ekzistojn. Mjerishtë edhe nëpër vendet muslimane jan ngritur murët ndërmjet tyre dhe muslimanizmit. Muslimanin ai murë po pengon që të arrije në fen e tij.

Fenë islame All-llahu njerëzve u aka dërguar që, atyreve tia bëje xhennet të dy jetet. Feja islame për atë që beson është një  fe shumë e lehtë. Por, siç nuk mundet të bëhet mjek ai që nuk ka ordinancë dhe nuk ka punu në as një spital, edhe besimtarë nuk mund të bëhet ai që nuk zbaton konditat e fesë. Pra siç njeriu pa besim nuk mund të bëhet muslyman. Njësoj edhe pa zbatuar as kush nuk mund të bëhet besimtar i mirëfilltë.

Pra shenjët e besimit janë ibadetet. Besimi i secilit është aq sa është praktikuesi i fesë. Edhe këtë duhet ditur se: Çdo vepër e muslimanit duhet të përputhet me moralin e muslimanizmit.

Një njeri që agjëron, duhet të detyroje të gjithë organëve të agjërojn. Agjeruesi duhet të qëndroje larg nga gënjeshtra, sharje, nga zullumi, inati, mëri dhe nga amoralitetet e tjerë…

Kur agjërojm e kuptojm se çka është urija, por prap nuk mundemi ta kuptojm gjendjen e të varfërit. Sepse ne jemi uritur, por në mbrëmjen hajm tre loj gjellë. Kurse i varfëri edhe është uritur edhe nuk e dinë kur dhe çfare do të gjeje me ngrënë.

Mjerishtë në shume vende myslimanizmin  e kan burgosur në xhami. Kush shkonë në xhami aty gjejnë pastërti, qetësi, aty ska kurfarë zhurm as donjë fjal amoral. Por kur dalim nga xhamija, nuk mund të dijm se, a jemi në vendin  muslimanëve  apo në Francë. Sepse, përjashta çdo vepër ngjanë Europës perendimore.

Ai i bekuari i All-llahut në këtë mënyrë ka paralajmëruar: Nëse  xhamitë janë të hjeshuar dhe besimtarët me dije e me ibadet nuk kan mundër të hjeshojn vehten, atherë ajo është shenjë që paralarmron  shkatrimin e botës- kijametin.      
     
        Kushtet e islamit janë pesë, por për atë të varfërin janë tre kushte. Me dëshmu se përveç All-llahut nuk ka tjetër Zot dhe Profeti Muhammed është rrobë dhe Dërguari  i All-llahut. Pastaj namaz me falë dhe me agjeru.

Për të pasurin shtohen edhe dy kushte. Nga malli me dhënë zeqatë që atyre  uaka dhënë All-llahu. Jo 50% por vetëm 2,5 % të japin të varfërëve zeqat dhe në jetën e tyre vetëm njëherë të shkojn në haxhilluk.

Drejtësinë e fesë islame miqt dhe armiqt e marin si qëllim, që të kundërvihen fesë islame dhe e gjujn atë mbrapa tij, por krahas saj feja islame për ta po jep shpirt. është për të habitur se: Si bëhet  në shekullin që ka përparuar shkenca edhe ai që edon fenë islame  edhe ai që nuk e don, nuk po njohin Fenë.

        Meqë është ashtu,  ne dotë qëndrojm në kufi dhe do ta ngrejm flamurin e dituris, që me argumentet do të vërtetojmë se çfare është drejtësia e fesë islame. Këtë do tua tregojm edhe  mikut edhe armikut. Sepse të ngratët nuk pe njohin atë

            EDUKIMI

Duke u bazuar në shkencën e matematikës mund të themi se: Nëse një nxënës që ka marrë zero shkon pas një nxënësi që ka marrë pesë, atëherë vlera e tij shtohet. Nëse marrim të kundërtën, pra, nëse nxënësi që ka marrë pesë shkon pas nxënësit që ka marrë zero, atëherë vlera e tij ulet e pakësohet.
       
        Po qe se njeriu lexon një libër dhe ajo libri nuk e ndihmon ta dallojë të mirën nga e keqja, atëherë ai libër nuk ka vlerë, pasi nuk i mundëson njeriut të krijojë ide të sakta. Ky është shkaku që njerëzit janë zhytur në batak dhe nuk dinë se në çfarë drejtimi të shkojnë.

        Megjithatë, mos e humb shpresën se populli është rrëzuar dhe është bërë si mbeturinë. Sepse duhet ditur se edhe nëpër plehra mbijnë trëndafila me erë të këndshme. mes atyre mbeturinave, mbilli farërat e mendimeve të idesë së lartë dhe priti frytet.

Sistemet mohuese të shumë shteteve ua kanë nxirë mendjen studentëve me egoizëm, me mëkate të ndryshme dhe me natyralizmin. Ata kanë rënë në një gjendje që nuk po mund ta kuptojnë të vërtetën. Gjoja po shohin, por në fakt nuk po mund ta dallojnë thellësinë e batakut. Sepse atyre u është nxirë mendja. Për këtë arsye nuk po mund ta kuptojnë të vërtetën.
        
     Arsimi shtetëror që nuk i armiqëson njerëzit me njeri-tjetrin është i mirë.
         
     Nëse fëmijët marrin arsimim të gabuar atëherë ky arsimim bëhet shkak që njerëzit të armiqësohen me njëri-tjetrin.

Fakultetet janë për lehtësinë e arsimit. Po ashtu, edhe Islami, për t’u mësuar më lehtë, ka nevojë për komunitete.

Feja Islame nuk është përhapur me shpatë, por me virtyte të bukura. Në këtë mënyrë, ajo ia ka mësuar njerëzimit këto virtyte të bukura. Dhe prapë do t’ia mësojë. Ose do ta mësojë, ose çdo gjë do të zhduket.

Besimtarët po mësojnë çdo gjë, përveç fesë islame. Kurse nevoja më e madhe është të mësojnë dhe të pratikojn fenë.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>>