Mos dyshoni fare se! edhe ata që e formuan Parandorinë Osmane edhe ata që rrëzuan janë besimtarë. Myslimanët që e vendosun Osmanlitë edishin edhe e përjetojshin fenë. Kurse shumica e tyre që e rrëzuan Parandorinë Osmane nuk pratikojshin kushtet e fesë. Sepse All-llahu nuk është mizor fatkeqsitë që vijn përmbi kokët e tanë vijn nga mëkatet të tanë.
      
Kur i paraqitemi historisë së vërtetë dotë shohim se po gabojn mësuesët e tanë nëpër shkolla që po thuajnë se muslimanët nuk kan dijeni nga shkenca, Shume shpikuesë të shume degave të shkencës jan musliman. Sishembull: mund tua japim Babain i Mjekësisë: Ibni Sinan, që Europalitë ia kan dru emrin e tij dha thuajn Avi Cenna.

Megjithëse Sultan Fatihi vetë ka shpiku topin që ka mund ta rrëzoje murët e konstatinit. Por ne muslimanët të sotshem duke larguar nga feya kemi ardhë në atë gjendje që. Të ngrihet Fatihi nga varri dotë  thuaje prap bizenset ekishin marrë Stanbollin.
.

MATEMATIKA

Një ditë mësuesi në drasë shkrujti një “0”

-    O djem ky çka është? Zero është mësuesi ynë tha  nxënësi…

-    Savlenë ky? Secili po heshtë.

-    Folni diçka tha mësuesi…

-    Nuk vlenë asnjë sendë

-    Në këtë rastë mësuesi para zeros vendosi 1 shin:

-    Ky çka është?

-    Dhjetë!

-    Cili është që njëshin e bëri dhjetë?

-    Zero.

-    Domethënë zero po vlenë por nuk po dihet.

Që matematika mbështetet në këtë që thatë “nuk dihet”

Ngaqë All-llahu nga dituritë e Tij të pafundme ne na ka dhënë një grimc, por dituritë e tanë jan kufizuar. Nga qyteti ytë me dyrbi mund ta shohesh vendet e largëta, por atje nuk mund të shkosh, atje nuk mund të lëvizesh. Fizikën pe dimë, por çfare të bëjm se nuk po dijm çfare është metafizika.

Secili njerë ngjanë një numërit të vetëm, atherre i dihet vlera e tij, kur  njerëz  i ndëhmojn njëri tjetrit edhe zero ka vlerë si: 19025. Domethënë, një njeri që është në vlerën e zeros kur ngatrohet me ata që kanë vlerë edhe atij i shtohet vlera. Kuptimin e këtij fjale shmë mirë e sqaron fjala e urtë që thotë: “Ti ma trego shoçin unë ty të tregoj se kush je.”
      
        Matematika e pafundme na tregon që ne njerëz do të shkojm në jetën e përjetshme. All-llahu që është pa fillimt dhe e pa mbarimt, njerëzëve uaka dhënë nga një jetë të pafundme. Pra edhe xhennetlitë dotë përjetojn lumturinë e përjetshme. Kurse edhe xhehennemlitë dotë vuajn torturën e përjetshme.

SHKOLLA DHE XHAMIJA
    
    Po thuajn se “Feja e islame anon nga ana e dijes.” Kurse nuk është nga ana e dijes, por ai vetë është dija. Përjashta fesë islame nuk ka dije. Kurse Të gjëthë dituritë e shkencët janë fetërë. Sepse një fonkcioni i Allahut është Dija se Ai është I Gjithëdijëshëm.

    Prej atëhere që ka filluar fillozofija, në vendin e emrit të All-llahut, përdorojn fjalët: Idea, monat, got, tanrı, natyra dhe materja.

    As njërin ajet Kur’anor nuk mundeni të na tregoni se e ndalon teknikën e shkencën. Për kundrazi shume Ajete dhe hadithe të Profetit a.s.m. na urdhërojn që të përparojm në shkenc.

    Kush kundërshton teknikës e shkencës ai nuk është musliman, ai është krishterë. Filozofët dhe shkenctarët nuk kan kundërshtuar me fenë islame por me kishët e me krishterët. Filozofët ateist, kan kundërshtuar idhullve që i adhurojn në kishë.

    Armiqët e fesë islame pa dyshim dotë ekzistojnë: Do ta gjujn drurin që bën fruta. Po që nuk mundin ta sulmojn fenë qart, shpifin me fjalt:-“Sheriat,” “fundamentalist,” “radikal” dhe sulmojn. Dikushi thotë:  I prapa mbetur, reaksioner dhe vazhdojn…Edhe ato mirë e dijnë se ekan gjuajt besimtarët, bile muslimanizmin. Por. Poqë pyet dëkush, kënd e gjuejte? Thuajn çështjet e islamit.

Ne fort mirë e dimë se, krishteret e çëfutet ne nuk na ndihmojn. Sot shume grupa bashkëpunojn me ta. Sot secili parapageses ika ngulur sytë, Ama besimtarive më vonë shumë dotë paguhet, ato asaj nuk po afrohen.

Në fytyrën e tokës dy popuj janë. Besimtarët dhe mosbesimtart. Në këtë nuk ka ndërmjezë. Kush thotë se unë nuk anoj as një anës. Ai po tradhton, se ai ështe jashtë islame. Kush ndahet prej neve, ai  ka hyrë në radhën e të huajëve.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>>