Të gjithë nënët që ika bë shërbitorë i fëmive tyre nuk është tjetër kush, Vetëm është Ai Edukatori i Madhërishem.

As një gjarpër nuk eka helmosur voguloshen e tij, as një ujk nuk eka coptuar voguloshen e tij.

All-llahu që është Mëshirues  I Mëshirëbërës edhe egërsirët  po mund t’i bëje shërbitorë i vogulosheve të tyre, Ndërsa njeriu i prishtë që uaka bë zemra e tij si guri, që të shpëtoje nga derti, vogëloshin e tij të matesës së pa ligj po mund të braktise në shkallën e gurit të mermerit, dhe po ikë.

Kur’ni Famlartë më një subjekt duke treguar një ngjarjen e Faraunit kështu thotë: Farauni ka parë në ëndër se, do të linde një djalë dhe nga dora Faraonit dota mara fronin. Në këtë rastë Farauni e urdhëron policisë: “Hetoni, të gjithë djemt që lindin, përmënjëherë ato mbyteni!”…

Me këtë urdhërin, Faraunit djemve iaka dhënë fund vetëm jetës së tyre të përkohshem. Ndërkaq sot asi nënat jan që djemt arrijn për të vazhdojn jetën nëpër kafeteri, pijetore e bar’a. Djemve si melaqe pi shkatrojn jetën e tyre të përkohshme, së bashku me jetën e ahiretit. Tani po ju pyes juve: A Farauni më mizor, a disa nëna dhe disa baballarët e kohës së sotshem që nuk po mendojn fare për jetën tjrtër?

Kur shohim se një djalë dhjetëvjeçare po rah violinës. Domethënë iati i këtij djali ësht kemanexhi.

Një tjetri djalë me zërin e tij të bukur që po këndon Kur’an. Don të tregoje se babai i këtij djali është hafëz.

Fëmija janë kopje e nënës dhe e babait të tyreve.

Kujtesa e fëmive është si një magnetofon boshe. Atë si të doni mund të mbusheni.

Pra shpirti i fëmive ështe shumë i pastër, po që doni mundeni të mbroni që të mbetet i pastër.

Tek djali nuk ndikojn vetëm prindërit e tij. Ndërsa  edhe afërmit e tij, shokët, fqinitë, shkolla, televizori, radioni, gazetet, revistet dhe librët. Të gjithë këto ia caktojn ardhshmerinë e djalit apo vajzës.

Akoma pa i dalur dhëmbët djeli filon të zgjedhe. Më parë e ndan nënën e tij nga të tjerëve. Pastaj fillon ta zgjate dorën që ta mare lodrat… Pas pak kohe fillon ti ndaje ngriniet e pijet. Moshe e tij duke përparuar, fillon t’i njohe këpucët e rrobët. Duke vazhduar në secilin send fillon ti lulëzoje pëlqimi dhe mospëlqimi i tij. Në këtë mënyrë arrinë në moshën 15 vjeçare. Në këtë moshë ka arritur në pikën që ti ndaje të mirën nga e keqja, në këtë moshë ka arritur edhe në moshën madhore. Pastaj kamar përgjegjsinë që të përdoroje vullnetin dhe ti zgjedhe të mirën nga e keqja, të dobishmen nga e dëmshmja.

Këtë edhe njëherë të themi se: nuk ka fëmë të keq. Vetëmse ti lutemi All-llahu atyreve tia jape prindrit e  zgjuar e kulturum.

26   MUZIKA A ESHTE USHQIMI I SHPIRTIT?

Në ushtri ka uniteti të komandosë. Këto uështarë kanë aftësi të lartë fizikore, këto e mësojn të qëndrojn gjallë edhe nën kushtet e vështirë. Për këtë ato nganjëherë mbesin 2-3 ditë në bjeshk  jetojnë pa ngrënë, pa e zgjedhur hajn çka të gjejn, në këtë mënyrë  mësojn të jetojn edhe nën kushtet e vështirë, vetëm kështu mund ti përballojnë armiqt.

Njrëzit që u larguan nga feja mbetën në gjukimin e mendjeve të tyre. Mbetën i detyrumë të vezhdojn jetën me urdhërin e mendjes. Më parë mendoheshin të plotësojn lukthin e tyre. Pastaj i erdhi rendi ti garantojn vesh mbathjen dhe shtëpinë. Sot lartësia e njeriut po mbatet me veshmbathje dhe me pozitë. Në këtë mënyrë mbetën uritur mendja dhe zemra. Siç ato komandot që të plotësojn nevojen e lukthit, nuk patën mundësi me zgjedh ushqimet e bukura por çka gjetën qatë e ngrënën, nganjëherë hajshin bari, vinte rasti hajshin edhe bretkosët, njësoj edhe shpirti i këtyre njerëzëve që ka mbetur uritur, atë nevojë po mundohen ta plotësojnë me muzika. Atë e bënën tradit për vehten e tryre, më nuk është e mundur të braktisin . Nok ka kurfarë dallimi ushtari që ka ngrënë bretkosë me atë që nevojet e shpirtit po mundohet ta ngope me muzikën. Bretkosi sa është i pëlqyeshëm për ushtarin e komandes, aqë është i pëlqyeshem muzika për shpirtin e këtyre që jeta e tyre nuk pështatet me urdhërin e Krijuesit.

Kush nuk hulumtuar dhe fare nuk mundohet t’i mësoje çështjet e fesë, Kush nuk mundohet të lexoje Kur’an? Patjetër ai dotë këndoje dhe dotë dëgjoje kanga, për to nuk ka donjë alternativi tretë.

Mund të thotë dikush: Mirë  pe plotsojnë nevojen e urijes së shpirtit me muzikë, por ma tregoni si e plotësojnë nevojen e mendjes dhe të zemrës?

Atlasin e mendjes anatomia e hulumton në 48 pjesë. Mbrenda këtyre më e rëndësishmja ështe inteligjencia dhe kujtesa.

Secili njeri që zgjedh problem dhe e vlerëson gjendjet, ai është talent. Nëpërmjet kësaj intelegjenti duke menduar gjendjen e tij e përdoron vulnetin dhe lëvizë në rrugën real. Meqë ashtu, atëhere mund të themi se prej një intelegenci mund të dalin njëmijë mendime. All-llahu njeriut mendjen iaka dhënë si mjetë më e vlefshem, për të hetuar e të gjeje rrugën e derejtë që atë e çon drejt tek Ai. Kurse sot jan prodhuar shumë sisteme materjaliste që ta humbin rrugën dhe më nuk mund të gjesh rrugën që të çon të All-llahu. Nga ky arsye, kur e lexojm historinë e filozofëve e gejm plotë kundërshtime që e kritikojnë njëri tjetrin.

Profesia e filozofëve ështe të gjejn të vërtetën, nga që nuk kan mundur të gjejn, akoma po vazhdon debata e filozofëve.
 
Ndërsa detyra kryesore e aftësisë së mendjes, ështe ta kuptoje të vërtetën e fesë islame, e jo të shpikoje donjë rrugë tjetër përveç fesë islame.

Nuk mund të bëhet të njëjtë, ai që e mëson fen islame me atë që e mëson sosjalizmin dhe me atë që fare nuk interohet për asnjë send. Sepse kush vazhdon të mësoje Kur’anin shkon te xhamija, ai që e mëson sosjalizmin vazhdon jetën me aksione negativ, ai që qëndron si bari pa ide, shkon ku ti doje shpirti. Domethënë kujtesa e njeriut është për atë që të drejtoje njeriun në një anë ku eka pëlqyer vulneti i tij. Budalla as meriton xhennetin e as xhehennemin. Ne të përpiqemi që të mos na mashtrojn veset e këqija që ta humbim provimin e të meritojm torturën e xhehennemit,  përkundrejt të fitojm lumturinë e përjetshme të xhennetit.

27   PËR VEHTEN TANË TË BËHEMI I DOBISHEM

Kush don ti ngadhnjoje vështirësitë e jetës së tij ai duhet të dije këto dy të vërteta.

1-Vështërsirët dhe pengën janë malli i jetës. Çdo njeri që don të përparoje dhe të bëje suksesë, ai patjetër do të përballohet me penga e vështirësira, si ishulli i rethekuar.

2- Eshtë një sendë më vështirë se kjo e para, të mbetesh pa punë e të qëndrosh bosh, të bëhesh dembel duke ikur nga çdo pune. Kush don të ike nga vështirsirët e jetës, ai duke ikur rrëzohet e thenë hundën.

A po dotë përpiqesh, apo dotë heshtesh dhe dotë qëndrosh në vend, prej secilis dotë tërhiqesh.

Domethënë, apo dotë jetoni apo do të vdisni.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>