Shpirti jo ndryshe por për ta mare trupin nën sundim atij duhet ti forcohet besimi. Besimin morali i thatë kurr nuk mund ta zavendsoje.

Sot, ato që anojnë nga teknika. Rezulltati që po mirrit nëpr shkolla të laikizmeve që atë keq përdorojnë virtytet e njerëzimit. Do të vije dita që do ta kuptojnë se fëminë për ta edukuar më një asrim që përshtatet për trupin e tyre k a nevojë të kërkohet një rrugë dalje. Do të vije dita që besimi në All-llahun dotë bëhet themeli i arsimit nëpër shkolla. Ne ti lutemi All-llahut që deri dotë vije ajo dita arsimtarët që të përpiqen q ëtë arrijnë vehten me edukimin fetare. Pastaj arsimtarët do të dijnë ti japin fëmive dituritë fetare duke bashkuar me shkencët moderne të sotshëm

Një filozof një djalit të ri kështu i thotë: “ Mose fikë herojin që eke në shpirtë.” Arsimtari është i detyruar të mosi shkpuse telet e trimërisë fëmive që ata mbanin në zemër. Shpirti vazhdimishtë kërkon të lirohet. Por përgjithësishtë ky dëshira tek njeriu nuk mund të lulëzoje deri se ai nuk e kap dëshirën e tij të mbrendshme. Besimi; per njeriun nuk është lidhje e robëri, por ajo është një mjetë që njeriun e liron nga robria e veseve epshake. Fëmitë kur edukojmë me edukimin e duhur të fesë athete ai fëmi e kupton se për mu ky nuk është njërobri por një mjetë që mua më shpëton nga morali keq dhe më detyron të jetoj me fytyrë të bardh dhe më bën një trim e hero. Nëkëtë rast studenti me energjine e besimit e ndriçon shpirtin më një frymëzim të thellë të fesë, pastaj mund ti ndalloje veprën e mirë nga ajo e keqe.

Arsimtari vërtetë ai është që, studentin duke duke kontrolluar detyron të shpëtoje nga veset e këqija të rinësë dhe atij ia garanton lirinë e duhur. Nga arsimtari këtë e kërkon besimi. Njeriun ta shpëtoje nga robrisë së materjes dh të lartsoje në kulmin e njerëzimit tek ai duke bashkuar shkencët ekzakte me ato shpirtrore.

Sot ne qoftë se në çdo anë të botës ështe spakuar diciplini dhe bindja e respekti, ajo nuk ka rrjedhur nga tjetra anë, vetëmse nga që fëmija në shkollë nuk kan mundur të marin edukimim shpirtrorë. Sot mund ta shohësh shumicën e njerëzëve që janë pa edukim pa kënaqësi pa mëshirë, për detyrëve të tyre mos interesim. Tëgjithë këto ne na tregojnë se njeriu po qe se nuk zotron besimin, Atëhere nuk dihet ai sa mund të poshtrohet. Njeriu ngaqi nuk beson në All-llahun, vehten e konsideron në burg. Sot në secilin vend njerëzëve impunojnë një lirinë e pa kufishem që ai me to nuk mund të knaqen kurr. Megjithë atë gjoja po edukojnë rinninë por në këtë ka një kundërshtim me edukatën e duhur.

Sepse ku dobësohet besimi aty mos pritë as bindje as diciplinë që është nevoja parasore e njerëzimit. Sot tek fëmija as ndaj prindërit as ndaj mësusi nuk ka respekt. Po qe se nuk beson shko e pyeti ato.

Edukimi i vërtetë mund të realizohet vetëm atëhere kur tëritë i shpëton nga veset epshore e i lartëson në vendin e duhur të njerëzimit. Ky mund ta jape prodhimin, kur fëmija mbanin shpresë ndaj mëshirës së All-llashut dhe friksohen prej Tij Njeriut këtë nuk mundësh tja garantosh ndryshe vetëmse atij kur ia garanton besimin. Besimin tëritë mund ta marin nga Nëna, Babai dhe mësusi, ne qopftë se janë besimtarë. Po qënuk janë besimtarë, shembullin mund ta shohësh qartë në jetën shoqrore që ato vehten e konsiderojnë kulturumë. PRIFTI I FAMSHEM TE BRAZIL’ES DUKE PATUR EMRIN: ISRAIL KOMIS DUI SANTOS, KUR UBE MUSLIMAN MORI EMRIN ISMAIL
, REVISTIT “GERÇEK HAYAT” TREGOI PRIFTI SI UBE MUSLIMAN
REVİSTİ javorë “SÖYLEŞİ” (Bisedë) Tema JETA E VERTETE në faqen 24-25 7 Shtatorë /13 shtatorë 2007
ADEM ÖZKÖSE/ DAMASK a_ozkose@yahoo.com
AMERIKA LATINE DOTE NGJALLET ME ISLAM’IN
Zotri! Shokët e mi të Brezili’së më treguan se ti kishe qenë Prifti më i famshëm mes priftëve të Brezil’i, si fituat këtë fam?
Si në fenë krishtere, ashtu edhe në fenë islame të vraposh pas fam nuk është një cilisi e mire. Sepse fami nejeriun e çon në mendjemadhsi. Për këtë, menjemadhsinë secili fe e konsideron një cilisi e keqe. Unë asnjëherë nuk jam përpiqur që të fitoj nam e fam. Por cilisia im që Unëgjëllin tërësishtë që ebëna përmendç është shkak që të ma qese zërin tim në Brezil’I
A më tregoni: Në cilin shkollë keni sdudjua? Çfare arsim keni marur?
Babai im pse shumë ka dashë të bëhem priftë, fillova në vitin 14 vjeçarë kur bëra 18 vjetë u regjistrova në kishën që quhet “Ziri i Profeteve” Në këtë kishë Ungjëllin ebëra përmendç.
Për sa kohë Ungjëllin ebëre përmendç?
Për 3 vjetë e bëra përmenç. Por librin e shenjtë duke bërë përmendç studjoje edhe tjera shkenca.
Pastaj Çka bëre?
Kur e kreva arsimin në kishën e “Zëri i Profeteve” priftët më dërguan në San Paulo. Në qytetin San Paulo 9 vjetë studjova në Kishën Hyjnore. Pës kësaj periudhe ubëra prift. Pastaj nga suksesi që bëra aty ubëra drejtori i 5 kishëve . Bile edhe duke bërë detyrën e priftrisë vazhdoja studimin. Nga mësuesët më të mëdha 3 vjetë mora mësim. Pas kësaj periudhe fitova titullin e Profesorlluku.t Para se të bëhem Musliman nëpër kasha të ndryshme isha priftë dhe drejtorë.
A ma tregoni si u bënët Musliman?
Unë edhe parandej e kisha dijeni nga feja islame. Duke studjuar për prift Mësueset e tanë na jipshin mësim edhe për fenë islame, por ato mësime nuk ishin thellësisht. Për këtë në atë kohë feja islame për mua nuk mbante donjë kuptim deri me vitin 1997.
Çka u bë në vitin 1997?
Në vitin 1997 që isha drejtor I kishës Materje. Një ditë një shoku im që ishte edhe ai priftë tek unë erdhi në vizitë dhe më kërkoj ndihëm që tia shpëtoj vajzën e tij, që ekishte braktisur Krishterizmin dhe po shkonte nëpër tubime të fesë islame. Shoku im tek unë kërkoj ndihëm, që ta bindi që të largohet nga feja islame dhe të shpëtojm vajzën e tij. Edhe unë e pranova lutjen e shokut. Një ditë vajzën e e shokut e thira në kishë.
Vajza a e pranoj fjalën tënde që të kthehet në fenë e saj të vjetër?
Ja vajza e shokut pas disa dite erdhi në kishë. Me to bënëm pak debate për İslamin. Vajza megjithë se për islamin nuk kishte dijeni shumë, por me gjithë atë ekishte zotruar një besim të forte dhe nuk munda ta bindi, por ajo më bindi që të shkoj me to në tubim që po mireshin mësim feje ku po tuboheshin muslimanët. Unë shkova, jo të bëhem musliman por të mësoj diçke e pastaj ta bindi vajzën që të kthehet në fenëe saj të vjetër. Pas dy ditë shkova në San Paulo të Amerikës Latine që të vizitoj qendrën e bashksisë islame.
Kur shkove në qendrën e bashksisë islame si ju pritën aty?
Unë nga që jam një njeri i njohur, muslimanët u habitën kur më pane që së parin here hyra aty. Më parë u takova me Ahmed Ali Sejfi’në që ishte të Lybnanit. Ai më çoj në vendin ku po faleshin namaz. Aty u takova edhe me njërin që quante Bilal I Braziljes. Kurse edhe Bilali më pare ishte qenë ateist. Pasi e kishte pranuar fenë islame ishte ndruar jeta e tij. Në fytyrën e tij u duke një dritë. Bilalit i thashë ma trego për fenë islame. Duke dëgjuar atë 4 orë unë fare nuk fola, aqë më ndikuan fjalët e tij që nuk mundsha të flasë. Mbrendsia ime u mbushë me vaj dhe mezi e mbajsha vehte.
Të cilët fjalët e Bilalit ju ndikuan aq shumë?
Bilali më parë për njësinë e All-llahut më tregoi. Më pas më tregoj urdhërat e Kur’anit, veçanërisht kuptimi i njësimit të All-llahut së tepri më ndikoi. Unë që shumë vjetë pata studjuar teologjinë me rehati mundësha ti kuptoi fjalët që ma tregonte.
Pasi që biseduat me Bilalin përmënjëherë a e pranuat fenë İslame?
Nuk e pranova. Bilali ma dhuroi një libër që quante “Kur’ani Ungjëlli dhe shkencët” këtë libër 3 ditë ditë natë e lexova. Aqë më ndikoj që… Pasi e lexova librin me zemër e besova se feja e All-llahut është islami: Në fenë islame besimi tek All-llahu aqë ishtë super që s’mund të ju tregoj. Kurse në fenë islame në vend All-llahut shume sende konsiderohet të shenjtë. Ndërsa edhe kushtet e besimit të fesë İslame ishin shumë ndikues. Ndërsa İslami nuk ishtë një fe vetëm Hz. Muhammedit a.s.m.; Ai është feja që vijon nga Hz Ademi, e Hz. Musau, Davudi dhe nga Hz. Isaut a.s. dhe te Hz. Muhammedi a.s.m.
Kur ishit pript akishit donjë dyshim ndaj fesë së Krishterëve?
Pasi që fillova të studjojë teologjinë fillova të dyshoj, unë vazhdimishtë i lutewsha All-llahun që të më tregoje rrugën e drejtë. Megjithë atë ndaj Hz. Isaun ekisha dashamirësi të madhe. Vetmeveti: “ Hz. Isau me të vërtetë a ka qenë Krishterë, të tjera profete a kanë qenë Krishterë?”
Në ungjillun e shejntë pata konstatuar afër 500 çështje që kundërshtojn me besimin. Në shpirtin tim mbaja një zjarr të madhe. Krishterizmi nuk mundi të më shuaje atë. Pasi e pranova İslamin më qetësoj zemra dhe ubinda se feja Islame është feja e të gjithë Profeteve.
Pasi u përhapë që besove në fenë islame rrethi çka të??? Thanë?
Pasi vendosa të bëhem Musliman më ndikoj ajo që edisha më parë që ekisha lexuar se kush bëhet musliman duhet të tregoje popullit, edhe unë i mlodha antarët e familjes dhe atyre u thashë: Feja islame është feja e të gjithë Profeteve edhe Hz. Muhammedi është profeti I fundit. Më pare më kundërshtoj shoçja ime, më tha: “Au trenove?” Djemt më thane ty të dëbojmë nga shtëpija. Ndërsa Babai im më tha: “Më nuk je djali im.”
Kisha si përballoi kur murun vesh se ke ndru fe?
Kur u hap se kam pranuar fenë islame au tronditën antarët e 5 kishëve që isha drejtori i tyre. Me antarët e kishëve çdo ditë bëjshim debate. Më thuajshin: ti je një antari famshim të kishëve në San Paul’in, do të përballohesh me shumë dëme,. Disa javë bënëm debate. Por nuk mundën të më bindin. Derisa drejtori i këshës së madhe më tha kthehu në fenë e vjetër dote jap sa dushë para. Unë u thashë nuk pranoj fare. Pas ksaj priftët e hapen një lajm gjoja jam çmend. Ma ndërprerën rrogën që miresha te kasha, pastaj nuk guxoja të shkoj tek shtëpija. Nëkëtë rastë thuaja vehtes: Parandej isha në gjendje tua ndihmoj të tjerëve tash u bëra nevojëtarë për ndihmën e tjerëve. Megjithë atë isha qetë sepse zemra e pati gjetur fenë e vërtetë.
Pasi u bëre Musliman çka bëre?
Shkova në Argjentinë në një qendër të fesë Islame të Saudisë Arabikë. Aty një vjetë mësova Kur’an hadithë Fëkhë dhe da’ve. Pastaj duke filluar nga afërmit i thiresha në Islam. Duke filluar prej grusë dhe 4 djemt e mi 17 vetë të familjes pranunë fenë islame. Gruaja mori emrin Hatixhe, edhe unë emrin që pata Israil e mora emrin Ismail. Në shtetin. Brazil duke vazhduar da’ven në Islam, Krali i Suudisë më thiri në Mekke 2 muaj në Mekke e në Medine bëjsha hetime. Qytetit të Mekkes dhe të Medinesë për Islam më dha prova dhe aty All-llahu në zemrin tim ma rriti dashamirësinë ndaj Profetit Muhammed a.s.m..
Pasi e kreva Haxhin u ktheva në Brazil dhe dy vjetë vazhdova thirëjen në Islam. Për ta kuptoj Kur’anin Shumë doja të mësoj gjuhën arabishtë. Pastaj pa pritur një mundësi. Drejtorët e Universitetit të Damaskut më thirën në Siri . Tani në Damask edhe arabishten pe mësoj edhe nëpërmjet interneti Braziljanët pe thiri në Islam. Me postën elektronike të ınternetit u bëra shkak në shtetin Brazil që të bëhen 248 vet Musliman.
Tani në çfare gjendje janë Braziljanët?
Tash në Brazil shumë ka interesime për Islamin. Veçanërishtë ngjarja e 11 shtatorë në Brazili edhe në të gjithë Amerikën Latine ka interesim të madhe ndaj fesë Islame. Në atdheun tanë për një kohë të shkurtë besoj se shume njerëz dote besojn fesë Islame. Por kushtet kufizuar shumë pak po njohin fenë e vërtetë.
PER FENE ISLAME SI THUAJNE PROFESORET TE FAMSHEM TE EUROPES DHE TE AMERIKES.
Këtu dotë keni mundësi të shihni tashohni se si lavdrojnë ato fenë islame, Kur’anin famëlartë dhe Hazreti Muhammedin alejhissalatu ves-selam.
(Princ bismaru thotë)
O MUHAMMED (A.S.M.), PËR ARSYE SE NUK KAM PASUR FATIN TE PËRJETOJ SHEKULLIN TËND, JAM SHUMË I MJERUAR!
Megjithëse gjerësisht i kam hetuar të gjitha librat që thuhen se janë hyjnorë dhe qiellorë, për arsye se janë përballuar me fallsifikime, tek asnjëri nuk kam mundur të gjej përpikmërinë që kam kërkuar. Në fund mora vendimin se këto libra jo një popull, por as lumturinë e një familjeje nuk mund ta garantojnë. Kurse Kur’ani i muhammedinëve ishte larg prej këtyre. Sepse unë e hetova Kur’anin gjithësisht dhe në secilën fjalë u përballova me dobi dhe të vërteta të mëdha, megjithëse armiqtë e muhammedinëve thonë se Muhammedi (a.s.m.) vetë e ka shkruar. Por mendja e pastër ato thënie nuk i pranon kurrë, sepse asnjë logjikë superiore nuk mund të japë këtë prodhim. Ky mendim kundërshtohet me të vërtetën dhe diturinë reale, sepse në qoftë se dikush mbyll sytë ndaj të vërtetave të pamohueshme, ka bërë një gabim të madh. Unë pohoj se Muhammedi (a.s.m.) është një fuqi e posaçme. Sepse diçka e tillë nuk është e mundur në botën e qënieve. Le të paraqitet një fuqi tjetër si ky.
O Muhammed (a.s.m.), për arsye se nuk kam pasur fatin të përjetoj shekullin tënd, jam shumë i mjeruar. Ti që je mësuesi dhe shpallësi i Kur’anit Famëlartë, ai nuk është prodhimi i yt, por është një libër hyjnor. Ta mohosh këtë fakt, është një marrëzi dhe i ngjan mohimit të të gjitha shkencave. Kështu, Ty njerëzimi njëherë të ka parë, nuk është e mundur më të të shohë. Unë duke shpallur nderime, dashuri të sinqertë dhe të përsosura, të përulem ty.
Princ BISMARKU

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>