Ne qoftë se parapëlqehet ligjet e njerëzëve që nuk pajton me ligjet e Krijuesit, atëhere sulmet e Nazisteve që bënën ndaj polonezëve nuk dotë kemi drejtë ti kritikojm, disa shtete mizorë që kundërshtojn politikanët që kundërshtojnë me politikët tëtyre a doti lavdrojmë? A keni haruar në çfare gjendje rënë ai popull që duli të luftoje me shtetet që kundërshtonte me parimet që kishin formuar për qetësinë e tyre.

Sot mun të pareqesim shumë argumente se shteti i Amerikës që është duke drejtohet vetëm me demokracinë bashkohorë, po kalbet dhe është duke rrëzuar, Shkaku nuk është tjetër, nga që po drejtohet vetëm me principet e materjalizmit, ika hedur më një anë ligjet e All-llahut që jan zbritur për rehatinë dhe lumturinë e njerëzve. Shtetet e përëndisë ditë për ditë po shkon te poshtë për arsye se po mohojnë gjërat e shenjët shpirtrore, që ato për jetën njerëzimit janë në vlerën e arki dhe thesareja. Kurse si thashë edhe më parë kush e refuzon parimet e fesë ai kot eka që e pritë qetësinë prej njerëzve që me punë luıftojnë me All-llahun, Këto njerëz aka mundësi të zotrojnë drejtësinë dhe lirinë e tyre

Mendoni një sistem që fëminë i shkollon dhe studimin shkenctare e vazhdon duke respektuar fenë, ajo është një sistem që i plotësot dëshirët çdo shtrese të njerëzimit. Ky sistemi edhe studentit, i pëlqen edhe njerit që në shtëpi edhe atij që është në rrugë edhe sëmurit në spital edhe atij që jeton në lagjen e të varfërëve edhe atij që është në burg edhe atyre që janë në luft, të gjithëve ua plotëson dëshirët. Ёshtë pa dyshim se kush i beson All-llahut, pra Krijuesit të tij ai zotron një forcë që ti përballoje çdo vështirësitë që ia godasin në kokën e tij. Edhe me pamjen e shkencës biologjik besimi e rehaton mbrendësirën e njeriut. Kjo është një vërtetë që kush don ta kuptoje dhe ta plotësoje të vërtetën e jetës ai duhet ti besoje All-llahut.

Ne po japim sihariqen e ardhmerisë. Është pa dyshim se shkuma që ështe përmbi ujë dotë shkoje dhe do të humbet. Ato sende që janë për dobinë e njerëzve janë mreda në fundin e ujit. Fare nuk dihet kur dhe me çfare kushte do të dale përmbi ujë që ti gëzoje njerëz. Për këtë po ju themë se, bsimet në fe, mendimet fetarë vazhdimishtë kan mbrojtur pozitën e lartë të tyreve. Kurse mohimtarët në të gjithë historinë, në dukje edhe me qenë mirë, mohimi ika ngrënë ato dhe janëzvaritur dhe janë bë rafsh për toke, Ndërsa si personet besimtarë edhe komunitet e tyreve gjithëmonë kanë qenë përmbi tyre dhe kan mund të mbrojnë vendin e tyre të lartë.

Dijetari i famshëm të fizikës që ne naka hapur rrugën e atomit Max Planck kështu hotë: “Feja dhe shkencët fizike së bashku luftojnë me besimet kot dhe me mohimin dhe dyshimet. Në këtë luftë zëri i te dyjëve dotë shkoje drejt tek All-llahu.”

32

KRYQEZIMI I FESE DHE TE SHKENCES
Albert Einsteini

Jeta ynë në këtë botë është një enigmë. Çfare është qëllimi i që në këtë botë kemi ardhur për një vizite të shkurtë? Qart nuk është por po ngjanë dhe me shqësët e tanë po ndiejm se në këtë është një qëllimit Hyjnorë. Këtë po mund të kuptojmë kur po shikojm jetën ditorë që vazhdojmë njëri pas tjetrit p ona shkon mosha. Pe shohë lëvizjet e tanë: Presionet e jashtme dhe të mbrendshme, Ato po vijnë nën detyrimet parasore. Ky ësht shkak që me kuptime filozofike tek vetja nuk shoh lirinë.

Në këtë mënyrë ka thënë Schopenhauer’i: “Njeriu po që don diçka mund të krijoje, por nuk është i lirë të zgjedhe cilin të doje ai.” Unë në rinënë tim pata mbetur nën ndikimin e këtij fjale; bile edhe në ditët më të vështira tek ky fjala gjeja qetësi. Bile ky fjalë është një shkaku i mirë që ti lidhe njerëz njërin me tjetrin.

Nuk ka kuptim shumë të mendojm qenien dhe jetën tanë. Jeta është ky: Secili jeton më një atdhe, ditë e netë vrapon, vrapon pas atdheut të tij.

Principet e jetës sime këto janë: Bamirësia, bukuria dhe drejtsia. Mua as njëherë nuk ma ka tërhiqur pikësynimin luksozimi, konfori. Njeriu që vrapon pas loksuzimit e konfortit ai mua më duket si donjë rojci i kafshëve.

Të mos ishte mendimi që të vrapoj pas zeje dhe shkencave dhe pas hulumtimeve, për mua jeta ishte bë vështirë . Akoma kur isha fëmi quajsha poshtërsi, njeriu të futet nëpër dëshira të paqëllimtë. Begati, pronë, jeta luksuze, pozitë. e fam, për këto kurr nuk më ka marr malli. Nga fillimi me zemër jam lidhur jetës modeste. Ky virtyte e bukur si trupit ashtu edhe shpirtit është një cilisi e dobishme.

Shumë po më merr mallë për drejtësinë sociale. Për tek vetja pranoj mangësi më e madhe që nuk mund të zbatoj këtë. Jo bashk por jam si një kali që punon vet. Unë as për shtet as pës familjen tim nuk po bëhem i dobishem. Me këto thellësisht nuk munda të interesohem. Për këtë duke vazhduar jetën sa më tepër u mbylla në mbrendësirën tim.
Ky cilisi megjithëse nganjëherë është e idhtë, por për mu nuk është e keqe. Pa dyshim me këtë shume sende e humba, por nga thashë e themën e njerëzve, shpëtova nuk u lidha as për këtë as tjetrin. Pra pak e humba por më tepër fitova. Shkurt jam i kënaqur prej kësaj jete.

Politika demokratike, çdo njeri duhet të mbroje respektin për ta. Asnjëri nuk duhet të adhurohet si All-llahu. Por unë për këtë jam pa shans. Jam një njeri pa vlerë që jam përpiqur që ti shërbej shkencës dhe mendoj më duket se jam një shkak që i ndihmoj shkencës.

Kushti i parë për të arritur qëllimi, njeriu duhet të mbaje përgjegjsi, të bëhet i kujdesshem dhe i ndiejshim. Populli po që nuk don të zvarritet për toke duhët të mendojnë kur e zgjedhin shefëin e tyre. Nuk e shoh drejtë shkalët e ndryshhme socjale; sepse për këtë shkak është forca e qeverisë. Unë besoj se një autokraci që mbështet tek forsca degjenerimin e pjellë. Terori amoralitetin e sjellë. Koha ne pona tregon se tiranitë e famshim po zëvendsojnë kokët e thjeshta. Kjo është shkak që unë ashpër i kundërshtoj regjimit të Rusisë dhe të Italisë. Vlerën e demokrasisë së Europës nuk ka rrëzuar teoritë e tyre themelorë, por ka rrëzuar liderët e tyre të pa stabiluar dhe shoqata e partisë tyre të pa qëllim.

Për mua gjë më i bukur të qëndrosh përpara sekretit. Burimi i vërtetë të shkencës dhe të teknikës aty është. ( Sepse Sekreti të detyron të zbulosh atë) Kush nuk ka përjetuar këtë emicionë ai quhet i vdekur; sytë e tij janë të mbydhur. Sekreti i mbrendshme të jetës qëndron në burimin e fesë. Në të vertetë fuqia është All-llahu, Disa nuk po mund të arrijnë tek Ai sepse nuk e shohin.

Thelbi i fesë së vërtetë qëndron aty kur shqisët e njeriut ndiejn kënaqsi nga ekzisteca e All-llahut. Me gjithë se nuk e shohim me sy, por mendja e shëndoshë Atë e sheh. Me këtë gjendje zotrojm një pasuri të madhe që nuk soset kurr. Unë jam me ato njerëz që ndaj All-llahu janë të sinqert dhe të devotshem. Unë nuk jam në këtë medim si disa që thuajnë se, All-llahu krijesat ika krijuar vetëm për të dënuar dhe shpërblyer. Mua më mjaftojnë ti sodisë mrekullitë dhe sekretet që Zoti ika krijuar ë universë. Puna ime kryesore është të zotroj një grimc intelegenc nga milione intelergencëve të Tij.

Qëllimi kryesore i punimeve dhe livizjeve të njerëzve, apo të arrijnë atyre sendeve që edojnë shumë, apo të mbrohen nga ato sende që i shqetësojnë ato. Ndërsa edhe lëvizjet shpirtrore edhe ato materjale këtillë duhet të bëhen. Duhet të mendojm njerin e parë çfare forc eka shtyrë në mendimin e fesë dhe më një kuptim të gjerë ti besoje Zotit.

-Frika ubë shkak. Urrtësia, egërcirët, Sëmundjet, Frikët e vdekjes. Në atë kohë njerëz nuk kan mund të sqarojnë kuptimin e gjarjeje. Shpirtin kan konsideruar një gjë si vetë që është. Ditë e natë janë përpiqur të bëjnë punë të mirë që ta gzojnë All-llahun. Pe atë kan prerë kurban e tjerë…

E dyta shkalë të arritjes së fesë ështe lulëzimi i shqisëve të jetës shoqrore. Nënët Babai, liderët të mëdha të popujve, tëgjithë janë kalimtarë. Nëpër punët e mëdha të bëhesh udhëhekës, dashnori i dashurisë. Të gjithë këto jan ngë një këshillë dhe vërejtje që ta kuptosh All-llahun dhe të bëhesh i moralshem. Nacionalizmi nganjëherë njeriun e dënon nganjëherëe shpërblenë. Nacionalizmi negativ është për ta mbrojtur nderin dhe kombin.

Periudha e historisë ne po na tregon se njerëz duke përparuar nga fesë së frikëve kanë shku në fenë e moralit, nga Teuratin, kan hyj në gjukimin e Ёngullit. Një populli kur kalon nga feja e frikës dhe hyn në fenë e moralit, ai është duke përparuar në periudha të fesë, ai ka filluar të jetoje më një shans të arritjes. Tëgjithë shtetet e kulturum, nga feja kanë marur moralin dhe kulturun. Në jetën shoqërore nganjëherë morali mbanë vendin e lartë, burimi i ksaj është feja. Disa njerëz besimin e fenë e pranojnë një virtytje më e lartë. Unë kësaj pi themë feja kozmik. Domethënë në secilin send ta gjejsh Krijuesin tënd, duke hyrë nëpër thelësira të mendimeve ta gjejsj Atë që me mrekulli të përsosur ka rregulluar çdo send. Që ky është fe kozmik. Ky kuptimi i fesë i lartson shqisët e njeriun e lartson, e hipë përmbi gjendjen e të gjithë qenieve, fetari ato me shpirtë edhe ato që janë pa shpirt krijimin e secilit send e pranon me kuptim të plotë. Kësisoj shqisa të lulëzuar ka filluar nëkohën njerëz kur kan filluar tëbëhen i kulturumë. Përshembull këtë mund tëgjejm në fjalët e Pejgamberit në Teurati. Kurse në fenëe Budisteve ky mendim ështëë akoma më fort.

Meqë All-llahun nuk mund të futesh më një formë që të tregosh dikuj, atëherë si mund të tregosh me kuptimin formik që thashë më parë?

- Unë kësaj i besoj që, shkenca dhe zeja detyrën kryesore ekan, të kryejnë këtë punë, pra ti binden njerëz që ekziston All-llahu.

Megjithë se në historënë e shkenctarëve gjoja feja me shkencën kundërshton, por ne fenë me shkencën shumë ndryshe jemi duke parë, pra pamja e jonë shumë kundërshton me të atyreve që dojnë të mohojnë

Sepse meqë pranojmë se të gjithë ndodhjet bëhen me principin e donjë sebepi, athere ka nevojë të ekzistoje një sebep për fillimin e universit .

Unë në këtë mënyrë pretendoj, fenë duhet të pranosh me ndjenjet kozmik. Pra kur ti hetosh shume sende dotë shohësh se ato nuk janë bërë vetvetiu, ato me siguri ika kriju dikush. Shkenctarët e më parshëm më mirë kan kuptuar. Krijimin e universit shkencën duke bashkuar me mend, kan zptruar një besim të thellë ndaj Krijuesi. Kepleri dhe Nevtoni pasi kan studjuar me vitesh kanë rë në këtë përfundim që thashë.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>