2- Në shekullët e fundit muslimanët aq sa duhet nuk ikan dalë zot fesë. Në tjetrin anë, nëpër disa vende arsimtarët që jan bë nëounsa nëpër shkolla me qëllim që të bëjn popullin ateist shkollët dhe vendet e studimeve kan bë si kosh i plehrëve, për këtë disa besimtarë fëminë nuk ikan shkolluar. Në këtë rastë mohimtarët duke shpifur thuajn se feja naka lënë mbrapa. Kurse të ngratët nuk e dinjë se jo vetëm që ne feja na urdhëron studimin  e shkencën, Por islami vet është shkenc.

Në realitet dija është një fonkcioni i All-llahut që njerëzëve u aka dhënë një tru që as një krijesës tjetër nuk iaka dhënë një tru këtillë. Sepse me trurin tanë All-llahu ne naka dhënë mundësi të bëjm dobi nga gjithëdijen e Tij të pafundme. Ja njeriu edhe këtë duhet të dijn se njerëzit dijen ekan të kufizuar si metafizika.

Fizika tregon materjen, pyetet: “Materja si ubë e doli në sheshë?” ky pytje është “Meta” domethënë tejkalon fizikën.

Kemija fillon nga atomi,”Atomin” kush e krijoj? Që fillon nga thelbi i atomit i regullon elektronët, këtij atomit kush e detyroj të lëvize.” Pyetjes saj “metakemija” i përgjigjet.

Biologjija, Geologjija derisa edhe historija eka një anën e “Meta”ut. Sepse All-llahu nga dija e Tij të pafundme ne naka dhënë një cop të vogël. Dija e njeriut nuk mund ta dije secilin send. Sepse truri i njeriut nga kompleti mund të dije pak diçka, e jo shumë se mendja e njeriut është i kufizuar.

All-llahu në suren Alak thotë: “lexo me Emrin Edukatorit që të ka krijuar…” Sepser Kur’ani nga që është feja e All-llahut, vetëm me Emrin e Tij duhet të lexohet. Këtu është e rëndësishme të dihet se: Biologjija, Geologjija dhe letërsia, tëgjithë shkencët duhet ti studjojm në Emërn e  All-llahut.

Besimtarët ngaqi ekan humbur sekretin e kësaj çështjeje, disa arsimtarë, të tjerëve ua mësojn në emër të natyrës. Ndërsa muslimanët duhet të dijnë se: Natyralizmi është një termonologji i filozofisë së Francezeve. Nuk është drejt muslimani të përdoroje atë. Veçanërish fare nuk është drejtë muslimanët fëmive të tyre të mësoje në emër të natyrës.

Ndërsa edhe natyrën edhe ligjet e natyrës All-llahu ika krijuar. Ujin kush eka krijuar edhe ligjin e saj Ai eka kriyuar dhe ujit iaka dhënë forc që ta ngreje. Arshimedi atë ligj nu keka krijuar, vetëmse eka gjetur, shumë është gabim që dikush asaj i thuajn ligji i arshimedit. Ai që ka krijuar korentin edhe ligjet e korentit i takojn atij. Që ti dale zëri i shkenctarëve, cilin ligj kush ka gjetur, atij ekan vendosur edhe emrën e atij ligji.

Disa njerëz fytyrën e shkencëve mund të kthejn nga tjera anë, mund të bëhen devijuari i shkencëve. Ndërsa Kur’ani fytyrën e  çdo shkence ika kthyer nga asaj ane që i duhet.

Meqë është ashtu, Besimtari me dritën e Kur’anit duhet  të ndrohet duke studjuar dhe ta shëndrise trurin me besimin në fenë islame, Ai duhet të pastroje trurin nga mbeturina të imponimeve të devijuarëve. Besimtari duhet të ndaje të vërteten nga ajo që është falco.

Përshembull, në shkencën fizike është ligjë i Levazjes që thotë: ”Asnjësend nuk mund ta zhdukesh dhe nga asgjesendi as një send nuk mund të krijosh.” Në fundin e kësaj fjale po qe se vendosët fjala ” Përveç All-llahut, atëhere ky ligj nuk përjashtohet nga feja.
         
Sepse siç  All-llahu çdo send ika krijuar nga asgjesendi, edhe sendet që ekzistojn Ai mund ti humbe e ti rrëzoje në nivelën e asgjesendi. Para ne para100 vjete   asnjëri nuk ekzistonim, por tash po jetonim edhe pas 100 vjete as njëri nuk dotë ekzistonim.

Ai që është besimtarë nuk mund ta mohoje as një urdhërin e All-llahun. Në fenë islame harami është haram, askush nuk mund tia shëndroje vendin e saj që të thuaje është hallall..
    
Besimtari duhet të largohet nga mendimet e filozofisë, ai për donjë çështjen e fesë që nuk edin, nuk duhet të paraqese mendime dhe të thoje mu ma marr mendja kështu. Ndërsa megjithë se çështjet fesë nuk kundërshtojn mendjes, por me mend nuk shpikohet feja. Pra  besimtari injorant as duhet tia vërtetoje çështjen fatare të donjë pyetsit, As të paraqese mendime për ato që sedin, se unë për qatë thashë, Për besimtarin  filozofia shumë ështe rrezikshme, njeriu më një fjalë mund të bjere në fundin e xhehennemit, duke i djegur edhe veprët e mira që ka bërë më parë. Ne nuk mundem t’i pranojm mendimet e natyralisteve dhe të materjalisteve. Ne idhuj te tyre nuk mund të pranojm. Icili arsim dhe edukim nuk kundërshton me Ligjin e All-llahut asaj i thuajn “Edukim fetare.”


Në feni islame ekziston pozitivizmi. Kështuqi All-llahu që ta tregoje fonkcionet e Emrave të Tij të Bukur, Në Kur’anin Famlart bën fjalë nga rruzulli toksorë, nga qiellët nga tjera krijasa, por edhe disa sende që nuk jan vërtetuar në Kur’an, nuk mundesh ti mohosh ato. Psikologjija tregon për shpirtin, shpirti çfare vepra bën, por shpirti çfare cilisi mbanë nuk mund ta tregoje, Pra  po qe se nuk mund të dije se çfare është  shpirti, nuk mund ta mohhoje, se veprët që i bën shpirti atë e qesin rrenë.

Tani as cilisia e korentit as e magnetizmit, nuk po dihet se çfare është, por nuk mund ta mohojm. Sepse dija e njeriut është i kufizuar. Nga këtë e kuptojm se, mosnjohtimi i donjë sendi nuk është shkak për ta mohuar atë. Secilin sendmund ta dije vetëm Ai që secilin send ka krijuar. Kurse edhe njeriu është një krijesë. Pra meqë është krijesë, Atëhere edhe çdo aftësia dhe dija e tij ëshe i kufizuar.

Dituria e fesë Islame e ndanë Krijuesin nga krijesat. Pra siç krijesët nuk  doti bëjm hyjni, edhe Krijuesin e tyre nuk është e mundur ti mohojm.
   
është  gabim të thuash: Shkenca e perëndimit, shkenca e lindjes.

Dituria e Krishterit dhe e Muslimanit.

Dituria e xhamisë dhe e shkollës.

Dituria e Ateistit (mohuesit) dhe e teistit (besimtarit) Këto fjalë nuk përputhen me realitet. Dija është një komplet dhe ai është foncioni i All-llahut.

Po qe se nuk ka mohim e devijim, çdo dituri është fetarë

T’i mësosh krijesat qi ika krijuar All-llahu, është adhurim. Fizika, Kemija, Geografija, Biologjija tëgjitha këto ne a nuk na tregojn Krijuesin e tyre, Pra All-llahun?

Kur’anin që ka dërguar All-llahu edhe universin Ai ka krijuar. Këto jan dy fenomene që, njëri tjetrin e tregojn. Kur’ani, universi, e njeriu, këto janë një komplet që nuk mund t’i ndash. Po që se njërin e heqim prej tyre, të tjerët e humbin kuptimin.

Shkurt, Këto qart mund të themi se, nëpër shkolla  kur nuk mohohet All-llahu, kur nuk shpikojn hujni tjerë, kur thuajn se ky është hallall ai tjetri haram, atëhere çdo asrim që miret me këto masa është fetarë.

16   SI MENDON BESIMTARI

Një ditë hyra në dhomin e një dijetarit të famshëm, aty ma hoqi pikpamjen dy tablo, në të shkrunte: “O vëlla mos qëndro kulturës larg,  turpiro pak.” U ula në karikën që ma paraqiti dhe ai vazhdoi: Druri u tha po kuptimi i ksaj fjale nuk po thahet, vazhdimisht po qëndron e gjelbër. E pyeta si duhet të turpirohem u mbludh dhe më tha:

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>