Këtu dua të ju tregoj edhe një pikë tjetër; Këtë universin që duke projektuar ka qitur në shesh Ai nuk është një gjë e materjes. Unë qartë po ju tregoj se jam duke besuar se All-llahu është një gjë jasht materjes. Edhe këtë po ju themë se në universin tanë ka shumë gjëra që janë jasht materjes. Sepse profesia ime që është fizika mua ma tregon se në universin ka edhe gjëra që nuk jan nga materje. Unë vetëm dy gjërave do tu jap shenjë që ato lajmërojnë se nuk jan materje: Ato që nuk jan krijuar nga materje nuk mund të ndiejsh duke prekur ato dhe syri nuk i sheh ato. Vetëm se mendja detyrohet të pranoje ato që nuk duken dhe nuk preken me dore, ashtu një vegël që është te unë mendja dhe unë bëjë dobi nga dijen por me sy nuk duket une nuk e shoh atë, por veprat e tregojnë se ai është. Njësoj edhe All-llahu nuk duket por nga veprët e Tij që janë të mrekullueshme duket se Ai është.

Më në fund edhe këtë të ju tregoj se universi vetveten kurr nuk ka mund të krijoje. Sepse çdo ndrime që po bëhen në univers, prej tij duhet të shkputet një pjesë apo ti zhduket një rregulli i tij. Pra patjetër Njëri pe rregullon këtë dhe po vazhdon me harmoni syperiore.

Unëversi ështe duke përkulur ligjeve të caktuar, atëhere ato kur soditim me vëmendje ne na çmend, kjo nuk është e mundur të bëhet vetvetiu apo rastisishtë. Atëhere kjo ështe vepra e Atij që nuk janë të lidhur me ligjet termodinamike. Tani ky është vepra e Njërit që çdo gjë e dinë dhe e sheh, por syte atë nuk e shohin Atë. Pra Ai është një All-llah i Gjithëfuqishmit.

20

TE SHIKOJM PERTEJ LIGJEVE FIZIKE

Prof. Dr. Edwin Faust
(Shkenctari i Fizikës)

Ka doktoruar në universitetin Oklahama në të njëjtin universitet ka dhënë mësim fizike. tash punon si ekspert i energjisë së atomit.

Autori i librit që më pyet për këtë çështje mendimi im përgjigje e saj as duhet të jetë i ngatruar as shumë e gjatë. Sepse këtu është e rëndësishme të mos dilet jasht temës dhe të bëhet përgjigj e mjaftueshem.

Është e rëndësishme ti hetojm ligjet natyrore dhe duke hulumtuar të shohim çka ka nëpër to. Pastaj të japim gjykimin dhe të gjejm Krijuesin e tyre.

Detyra e shkencëve të përpiqen që të sqarojn nga doli dhe si doli në shesh universi, me këto hulumtime shohim se nën dritën e thelbit të fizikes ka disa sqarime. Ajo detyrohet të sqaroje se çfare reakcione bëhet në molequlin kryesore. Elementet që jan në unvers kan një tërheqje dhe në këtë mënyrë ato jan shtua duke bashkuar njëri me tjetrin, ky bashkim ka filluar me protona. Në këtë rast shtohet pyetje protonët kush i krijoj? Për se mbajnë këto tipare veçorë. Vall që ky është pika kryesore që shkenca deri me sot nuk ka mund të sqaroje këtë.

Ne sa më tepër të analizojm krijesët dhe kur kthemi tek materja e tij thelbsore sa më tepër duhet të përpiqemi që ta kuptojm detyrimet të tanë që të gjejm atë materjen e dhe ligjin e fizikës që atomët si janë formuar prej tyre dhe jan në themelin e çdo krijesit të universit. Tani a nuk ka nevojë të gjejm se ato kush i krijoj dhe përveç All-llahut kush mund të bëhet Krijuesi i tyre dhe pastaj të konstatojm se çfare do projekt e ndodhi ka dalur në shesh me dijeninë e Tij. Elektronët protonët e notronut që i gjykon All-llahu dhe kufirin e lëvizjeve të tyre Ai ika caktuar.

Shkenctarët që janë me dijeni të kufizuar, duke përpiqur të hetojn historinë e universit pau shmangur duhet ta pranojn se ky universi mbështetet në një koh të caktuar të fillimit të tij. nën këtyre hulumtimeve qëndron edhe ajo që pa tjetër duhet të na japin lajmin e kohës së krijimeve të këtyre atomeve të vogla. Tani cili është koha që ka dalur në shesh elementi themelorë të lëvizjeve të molequleve ajo e cakton edhe fillimin e universit. Logjika shëndosh ne na thotë se, kush është shkaku që së parin herë ika krijhuar prej asgjesendi ato, Ai edhe lëvizjen e tyre u aka dhënë. Pra duhet të pranojm se Fuqia e Krijuesit është mbi fuqinë e tëgjithë njerëzëve. Të mblidhen të gjithë njerëzit nuk mund të formojnë një fuqi si fuqia e Tij. Shkenctarët më të famshëm të botës që hulumtojnë krijimin e universitduhet, janë duke pranuar se akoma janë në shkallën e parë të hulumtimeve.

Kur hedhim sy në kimin organik e shohim se ajo bota është më shumë e ngatruar. Në këtë rastë për botën organik të thuajm se ubë rastësishtë, është një gjë e pamundëshme. Sepse këto janë materje themelore që hyjnë në elementet organik: Hidrogjen, oksigjen, karbon dhe shum pak azot edhe tjera elemente… Tani a e kuptuat se për foprmimin e një gjallesës së më të vogël miliona atoma duhët të bashkohen njëri me tjetrin. Ne duke filuar nga gjalleses së më të thjeshtë, po që i hedhim sy atyreve që janë npër shkalla më të lartë e shohim se ato që jan më të mëdhenj, janë më ngatruar dhe më kompleksshem. Në këtë rast organizmën e një gjallese për të dhënë rastisishtes do ta shihni se ne nuk na lejon logjika.

Kur e shikojm njeriun që është si një krijesë më i përsosur, me talentin e me përpjekjet e me zbulimet e tij, duke hulumtuar me ligjet fizike për ardhmerinë ta jep shpresë. Ne qoftë se bashkimet e molequleve mund të bëhen shkak që të formohen atomët, duke bashkuar atomët që shumëzohen dhe të mund të bëjn vepra biologjike. ato dhe me fjalë tillë të mund të thuajm se këto jan sende që mendjes u japin forc. Tani ne qoftë se nuk e pranojm këto ika bërë një Fuqiplotësi që ka mund ti Krijoj këto, atëhetë ekemi pranuar një mitinë jasht logjikes. Atëhere ne bëhemi një krijesë vetëmse për të refuzuar ligjet që ne na paraqet logjika. Por e vërteta e mentaliteti është kundra kësaj teorie që na thotë se këto sende vetëmse me Gjithëdijen e me Fuqinë e TijAll-llahu ika krijuar. Universi ka një fillim që nga fillimi All-llahu ka krijuar . Megjithë se këto rëfime janë thjeshtë por pran thjeshtësisë së tij tregojnë një lartësinë. Sepse Tregojnë për All-llahun Madhëruar që patjetër ekziston.

21

ALL-LLAHU DHE LIGJET KIMIK

Prof. Dr. Johne Adolf Buhler
(Shkenctari kimisë)

Ka doktoruar në universityetin Indiana, në universitetin Andersen ubë profesori i kimisë. Ka punuar në zbulimin Kabaltin, ka specijalizuar në bashkimin e amino acideve.

Unë që të kuptohet më mirë se, ligjet e kimisë si kan lidhje me All-llahun, do tua tregoj mendja e njeriut ndaj fuqisë së All-llahut sa është e mangët dh njerëzit edhe me qenë talent dhe shkollarë, për çfare duhët të bëhen modeste. Sëpari me disa shembulla do tua tregoj në fazët e historisë si ështe zbuluar shkenca e kimisë.

400 vjet para ditëlindjes së Hz. Isaut ka filluar hetime për degën e shkencës së kimis. I pari është Demokritosu, Pastaj në këtë temë bashkmendojn Roberti me Demokritos’un bashkmendojnë, pastaj Aristoteles’i, Johne, Bristlej’i, Johne Bristley, Lord Clevendishe Josef Brauns, Pierre Soilt, John Dalton, Newton’i, Masson’i, Kroksi, Tomson’i, Curle, Heissenberg’i dhe Einstein’i në fazët e historisë janë kimiçarët e famshëm

Pa dyshim është se njeriu ne cilin anë të universit e kthen kokën aty do të shihe një hjeshi një bukuri dhe harmoni, me këto e kupton se universi është duke shkuar më një qëllim të caktuar. Ne duke soditur rregullin që sundon në atomin e vogël, ajo këto pona tregon ne. Filloje prej hidrogjenin e deri tek uranjumin dhe përtej uranjumit të gjithë atomët e elementeve po lëvizin më rregull të përsosur. Për të zotruar elemente të ndryshme dhe veprimet që bëjm për ti shpërndajm sistemin e proteineve, sa më tepër studjojm aq më tepër po na forcohet besimi në Zotin. Patjetër do të vije dita dhe dota sqarojm në ç’mënyrë po krijohet ajo grumbulli i materjes që është një kushtë që të formohet energjija. Einstein’i është që së parin herë epati sqaruar lidhjen që jan mes materjes dhe energjisë. Njerëzimi akoma është në pikën e fillimit që të zgjidhe sekretin që kan energjija mes atomit. Ndoshta do të vije dita që, si materja që u kthy në energji edhe energjinë do të mundin ta kthejn në materje.

Ngaqë sqaruam lidhjet e universit me kiminë, dua të ju tregoj se edhe do të zotrojm mundësi të provojm edhe elementet që janë nëpër yje. Tani në cilin anë të universit e kthejm kokën po shohim forcën e harmoninë e një Krijuesit të Pafundme . Tani me këto vërteta që ju radhita deri tani këto tërësisht në mbrendësirën tim pa lërë donjë dyshim po e pranoj se është një Krijues Fuqiplotës që këtë universin ka krijuar prej hiçi.

Mua nuk pomë mjafton ky, unë e doje më një vend më gjerë dhe më një koh më të gjatë të sqaroj për ekzistencen e All-lahut dhe për veprët e tij të mrekullueshem që i shoh me syzët mi të profesisë sime. Unë lexueseve mi kisha dashur tua tregoj sistemin e qarkullimit të ujit,(1) oksigjeni dhe azoti (2) këto elemente ne na tregon, sistemin rregullin dhe harmoninë e një Fuqiplotsit, pra All-llahut. Që sundon nëpër to.

Megjithë se njeriu mundohet ti zgjedhe problemet e enigmët e shume sendeve, por nuk ka pasur mundësi. Por shkenctarët e sotshme nuk ka nevojë të bëhen sikur njerëzit që kan jetuar në kohrët e kaluar dhe të jetojnë duke mos pranuar All-llahun që secilit send ka krijuar, filloje prej një atomit të vogël e deri fenomenët maksimale. Unë nuk duajm të rrëzohem si shumica e njerëzit e këtij kohës antikore që janë rrëzuar përmbi hund e buz duke mohuar Krijuesin, e krijesat të bëjnë nga një kerijues. Ndërsa njeriu krijesat e krijuar mund të hetoje e kaq. Njeriu ato duhet të hetojn me çfare fuqi po krijohen këto sende që nuk është e mundur të krijohen rastisisht e vetvetiu. Në këtë rastë njeriu mund të afërohet që të kuptoje më mirë All-llahun. Sepse këto lëgjët e zakonshme jan shkëlqimet e All-llahut që njeriu duke parë ato shkëlqime duhet të gjej Zotin e tyre. Jan dy rrugë që na njohtojn All-llahun njëri është ligjet e All-llahut të universit për njeriun që i punon koka këto jan shumë të vlefshm, tjetri Librët e shejtë qillore.


(1)Qarkullimi i Karbonit: Për gjallesët karboni është një element shumë i vyeshem Shumica e qenieje më së shumti prej karbonit përbëhen. Në protoplazmën e çdo gjallese ka karbon, ajo nëpër kora e kocka dhe nëpër tjera iskelete qëndron si karbonat. Kurse bimët e kafshët me ushqimet e tyre marin këtë element. Nëpër ynivers po të ishte pa mjaftueshme ajo çka ishte bërë halli ynë? Jo tjetër por ishte mbaruar jeta ynë.. Ky qarkulim qyhet qarkullimi i karbonit.

(2) Azot: Azoti është shtati kanall të kanallit të elementeve. Është një gaz pa ngjyrë, pa erë, e pa shije. As frymë marjes i ndihmon as mund të ndizet. Kurse 80% atmosferi është plotë me gazin azot. Ai me ndikimin e rezeve të elektrikës në atmosferë bashkohet me oksigjenin. Pas kësaj bashkimi formohet azoti i oksiduam edhe disa lloj bimesh kan azot e vazhdon...

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>