Pra jemi në një gjendje të keqe që, shumica e njerëzve nuk kanë dijeni. Bile edhe me ditë, veset e tij epshore nuk duajn ta braktisin shijet që për njeriun janë haram. Për këtë bërtasin, piskasin, këndojn kangët e dashnorëve. Kurse All-llahu këtë shqisë për këtë nuk na ka dhënë ne. Kurse shumica e njerëzve duke bërë demogogji thuajnë edhe unë jam besimtarë, ndërsa i sëmuri pa e pi ilaçin gjithëditen letë thuaje që ky ilaçi mundë të më shiroje, prej saj pa e pi nuk mund të bëje dobi. Njësoj  edhe ai që është besimtar edhe ai që thotë unë edu All-llahun,  atë duhet të vërtetoje me pratikë, atëhere e sqaron kuptimin e fjalës që po thotë unë e dua  All-llahun.

Mësimi u sos, pitën edhe nganjë gotë çaj dhe secili kur u ngritë të skoj tek shtëpia edhe  ky shkoj por ky djali mbeti shumë i knaqur.

Djali edhe atë natë qajti por ky qarje ishte shumë ndryshe  shkaku i kësaj qarjeje ështe misimi që mori nga librët e kuq, vazhdoj të mendoje kuptimin që, njerëzit mosdija si pi hedh nëpër batakut të ndryshme.

Pas taj ky djali foli vetmevete:Meqë njeriut ështe dhënë ajo shqisa e dashurisë dota duaje paratë, gruan, dhe shume sende tjerë, por ka nevojë të kujdeset që të mos rrësqasin këmbët tij që të duaje atë që eka ndaluar All-llahu xh.sh..

Çdo njeri patjetër bëhet dashnorë i donjësendi, por dashuria nëpër këtyre sende nuk dotë bëhet qëllimi kryesorë, por këto dotë bëhen shkallë që të duajm All-llahun xh.sh., do të vazhdonim jetën duke kontrolluar vehten që të mos hyjm në haram. Se njeriut jan të mjaftueshem gjërat hallal nuk ka nevojë që të futemi në haram.

Pas kësaj mendimi djaloshi i hedhi ato mendimet e këqija dhe më vazhdimishtë shkonte të mare mësim nga librët e kuqe ku i lexojshin ato dhe duke vazhduar mësimit të këtyre librave përpara tij u shfaq në botë e re, idea e re, jeta e re të shpëtimit, shpëtoj nga ndëshkimi apsolutshem. Sepse idea e re të këtij djali ishte shkak që njeriun e lartsonte përmbi një milion e treqindmijë lloj krijesat, me këtë munte të hipe në kulmin e njerëzimit përmbi ëngujtë ajo ide njeriun e çonte tek prania e Krijuesit të universit.  

12   KOKA
Krijimi i njeriut nuk ngjanë krijesave tjerë.

Sëpari ne njerëzit po mundim të zgjedhim probleme. Kujtesa e njeriut një libraria!

Njeriu po mund të lexoje, të dëgjoje, të folase.     

Njeriu që ështe krijuar me këto aftësi, atë Krijuesi eka detyruar me detyra të rëndësishme, të tjerët krijesa nuk jan të tillë.

All-llahu Profetet prej njerëzëve ika zgjellur, çdo shqisa e Profetit ështe si të tjera njerëzëve, por prorogrami trurëve të tyre ka shumë dallim.

Trurin tanë që si kompytur eka krijuar All-llahu, Trurin e Profeteve ka krijuar dhe ka porogramuar me detyrat e Profetsinë e tyre. Trurin e Profeteve si magnetofon ka krijuar që të mbaje ndërmend revalatet që ika dërguar.

Krijuesi i syrit, a  nuk mund të zgjeroje hapësirën e shikimit të syve të disa njerëzëve? Përshembull si Profeteve a.s

Krijuesi i veshit dëgjimit të Profeteve a nuk mund tia jape edhe disa sende të tjerë?

All-llahu prej njerëzëve Profet ka krijuar, Njerëzëve ika dërguar Profet, sepse njeriu ika dhënë aftësi të dëgjoje Profetin…Mund të sodisee të lexoje jetën e Profeteve dhe prej tyre shumë sende mund t’i mësoje. Dotë habitesh kur i krahason jetën Profeteve a.s. me njerëzit të tjerë,.

Kafshët nuk kanë zotsi të dëgjojn, të shohin, të mësojnë dhe të kërkojnë çka të duajnë vetë, për këtë atyre nuk i është dërguar Profet a.s.. Sepse shkensa po thekson se dhiu çdo send me dy ngjyra po shihte, E bardh dhe e zezë.

Tash nuk ka profet, por ka libër. Kur’ani fisnik dhe hadithet e Profetit Muhammed a.s.m. dhe historia e jetës së Profetit a.s.m..

All-llahu ngaqë njeriut iaka dhënë aftësinë e leximit, dhe të kuptimit, ky aftësi njeriun e detyronvlen që, pasi e lexon dhe e kupton edhe tjerëve të tregoje, Për këtë All-llahu njervzëve edhe Kur’an ia ka dërguar

Kafshët ngaqë këto aftësi nuk kan atyre libër nuk ika dërguar.

Deri tani që treguam, edhe vetë e patë se shqisat e trupit të njeriut që iaka dhënë  All-llahu, atij edhe mend, talenti, sy, vesh dhe gojë i aka dhënë.

Dy regjime që janë, njëri kapetalizmi dhe tjetri komunizmi, megjithë se sistemet ato sisteme kundërshtojn njërit me tjetrin,  prap e mbështesin mendjes.

Domethënë,  njeriut dy të kundërtën po mund të paraqese real.

Shkenca e gjeometrisë   thotë se: “Periudha e ndërmjet dy pikëve është rruga më e shkurt është më e drejt” këtij nuk mundesh të paraqitesh donjë alternatif tjetër. Sepse  ekspertet kështu konstatojn.

 Pozitivizmi duke qenë në këtë mënyrë edhe sosjalizmin edhe kapetalizmin fakutetet ekonomisë e mbështesin në këtë themelë.

Për këtë mendjen e njeriut ekishin përgjajtur ujit. Uji emer formën e  ngjyrën e enës që qëndron në të. Sipërfaqja e ujit është rafsh, megjithë atë, ngaqë bota është e grumbullt, çdo e rafsha në minimale është e shtrembt. Meqë është kështu as një logjikë praj vehte nuk mund të gjeje të drejtën, të kishte mundur All-llahu nuk kishte dërguar Profet.                

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>