Gjoja shume shoçet e mija po kërkojnë të gjejn të vërteten, prap më kritikojnë se po besoj se ka një All-llah. Problemi im më i madhi është të mos largohem nga rruga e mesme të bulvardit të fesë Islame. Me nënën tim shumë herë bënëm debatë për mbulesën e femrave muslimane. “Nëna shumë herë më thotë: Kam frikë se po tejkalon rrugën.” Dhe  po vazhdon, Më duket se është e afërt ajo dita që do të bëhesh e çmendur” dhe po filon të më këshilloje:” A ti do të shpëtosh dynjanë.”Jo vetëm nëna ime por shme njeri më thuajnë këto fjalë që parandej atyreve kam pasur respekt.

     Of Of sa jam mbetur i vetëm në këtë çështje që shum dua ti nënshtrohem Atij që më ka krijuar nga hiçi.  

10  KUSH I KUNDËRSHTON JETËS

Shume njeri don të shkruaje roman, Shumica shkrimtarë të romaneve mundohen të tregojn dashurinë që kalon mes një djalit dhe vajzës. Këto romane tregojn dashurinë e palleve të dy gjinisë. Ata thuajnë se dashuria mes tyre është hjeshia e njeriut.

Kurse gabimi i tyre aty është që ata dashurin e mendojn në formën e sexi. Veçanërishë mashkujt më tepër mbesin nën shtypjen e kësaj shqise. Mashkujt duke përdoruar në dobinë e tyre femrt i abuzojn.

Në mbrendësinë e njeriut përtej sexi ështe vendosur një “shqisë dashurie.”  Siç jasht vullnetit tanë nganjëherë ne na pushton urija dhe detyrohemi lukthit tia plotsojm atë nevojë… Njësoj pa pasur vullnet shume sende duajm. Nga ky arsye është se, poziten, interesin, shijen, fëminë e familjen shumica e njerëzve e duajnë.

Por ky shqisa njeriut nuk ështe dhënë që të ngulet vetëm në të. Shqisa e dashurisë njeriut është dhënë për ta duajm All-llahun-Krijuesin tanë që na ka krijuar prej hiçi, pastaj ti duajm ato që i don All-llahu dhe ato që e duajnë All-llahun xh.sh..

Kurse shumica e njerëzëve në vende të gabueshme pi përdorojn atë shqisë, shumë herë e duajn atë që nuk është i kënaqur All-llahu, për këtë po hajn godatjen nga ata që  nuk ështe dashur të duajn ato. Kur i shikojm këngët, bërtetjet e radhitjet e atyreve që kan lidhur dashuri pa ligj, e kuptojm se  ato janë ankesa që jan ndarë pau kënaqur njëra nga tjetrin.

Sepse detyra e njeriut duke qenë të thuaje: O Zot! Ai i ngrati për të plotsuar veset epshore me haram po thotë: O zonj i dashur, me atë që janë njohtuar në park dhe janë martuar pa ligjë, pas taj për një fjalë janë darë në rrugë. Pastaj jetën e tyre e bëjn porogram me muzikë dhe bërtasin duke thënë: “Më dogje, më mbyte.”Ky muzikë me gjithë se është armiku i shpirtit, i thuajnë ushqimi i shpirtit.

Kangëtarët dhe ato që dëgjojnë kanga, në vend që të dëgjojn diçka që e qetëson njeriun, e humbin kohën me muzika me vajtime boshe. Kurse si thashë edhe më parë, në realitet ajo dashuri njeriut është dhënë për ta duaje All-llahun. Këto në vend që ta duajn lumturinë e përjetshme, në vend që ta duajn sunnetin e Profetit Muhammed a.sm., të ngratët nga që kan mbetur pa kulturën e duhur të fesë Islame nuk pomundin t’i kuptojnë këto çështjet serioze, sulmojnë jetës me sex dhe ditë përditë sa më tepër po futen sexit që içon  ato në xhehennem.

Sexi meqenë një dashuri e vërtetë, ato duhet të braktisim macëve të muajit mart dhe qenëve që bashkohen në rrugë. Ato më mirë pe plotësojnë  këtë bashkim. Njerëzit nuk ka nevojë ta fusin kokën aty.

Këto që radhuam megjithëse janë dashuri por dashuria e bashkim njeriut është dhënë që ta vazhdojn fisin hallall e jo të futen në haram dhe ky dashuri që bëjnë këto për njeriun është artificial e jo qëllim kryesore, fytyrën e ksaj duhet të kthejm nga All-llahu Ai është dashnori i vërtetë Atë seriozishtë duhet ta duajm. Se Për mirësitë e pa numërta që naka dhënë Ai atij shum jemi i mirinjohus.

Pra ne qoftë se pyet dikush si duhet të duajm All-llahun? Pëgjigje është kështu: Do të bëhemi ushtari i Tij. Ne ndaj Tij mund të bëjm detyrën e duhur kur i nështrohemi All-llahut sa komandantit të ushtrisë që i nënshtrohemi. Pra atëhere shpëtojm kur i nënshtrohemi Kur’anit famlart dhe haditheve të Profetit a.s.m., kur vendosemi të përjetojm Islamin komplet.

Mos me mund të përjetosh mjaftë fenë është tjetër, të mos duash të përjetosh është diçka tjetër. Kush ndien dhimbje ngaqë nuk po mund ta përjetoje komplet, duket se tek ai po ekzistojnë shenjët e besimit. Por ai që nuk don ta përjetoje fenë, ai është i lidhur për jetën që është duke përjetuar, dashnoria e  tij ka zbritur në nivelvn e macëve.

Në jetën e tyre që martohen ligjore, te ato nuk mund të gjesh do një grimc nga jeta sexuale. Por jeta e atyreve që bashkohen nëpër rrugë e nëpër parke, për pak, njëri me tjetrin hidhërohen e ndahen.              
    
Femra me mashkullin kur kurërëzohen i plotsojnë mangesën e njëri tjetrit dhe marin forcë njëri prej tjetrit. Në këtë rast ato mund të ngrehin peshën e jetës. Kurse pa kurërëzim nuk mund ti zotrosh ato cilisi të bukura.

Çdo popull, çdo fe, çdo idealist  eka jetën e ndryshme. Kurse edhe feja Islame eka një jetë veçante, fytyrën e njerëzëve feja eia kthen tek dy arka, që ato arke njeriut te dy jetet i bëjn xhennet. Meqë është kështu këto pallët që janë martuar duke përjetuar islamin, ato duke qenë dy gjysmake, me martesën e tyre kanë plotësuar kompletin e jetës së tyre.

Nuk duhet të harojm se në familje mashkulli eka peshën më të rëndë se femra. Kur ta japim shembull nga shekulli i lumtur të Profetit a.s.m.. Sohim se Sahabët për hirë të All-llahut janë shpërngulur prej meqqes e në Medine…Ata janë që 27 herë kan dalë të luftojn me armiqtë…Ata jan që fenë Islame ekan mësu dhe ekan zbatuar dhe mashkujt e atyre janë që ditë e natë vrapojnë në punët e rënda që të furnizojnë antarët e familjes. Prap kur ka nevojë detyrohen ta japin shpirtin për të mbrojn shpirtin, malin, fenë, fisin dhe nderën.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>>