Secili qelizë detyrën e tij të gjallërimit ashtu më një precizim e përsosshmeri po bie në vend që, kurrë e asnjëherë mekanika që ka krijuar njeriu nuk mund të arrije atë dhe të njeriut shumë bien në nivelën pa vlerë ndaj sendet që ika krijuar All-llahu. Mendoni se sot teknika ka përparuar shumë po krijojnë shumë gjëra teknik dhe otomatik. Ma tregoni një njeri real për orën që punon otomatik aka mundësi të thuaje ky o bë vetvetiu a po rastësishtë? këtë nuk ka krijuar donjëri. Meqë ky orë vetëvetiu nuk po krijohet dhe nuk po lëvizë pa e kurdisur atë. Po si ka mundësi këto qeliza të bëhen vetvetiu, këto qeliza minimale tëkrijojnë vehten dhe të bëjnë punë që të habisin njeriun e mendçëm. Pra logjika ne na thotë se këtë eka bërë një Fuqi që bën vepra superiore dhe nuk duket dhe këtë përveç All-llahut të Gjithëfuqishem nuk mund të bëhet tjetërkush.

Deri tash shumë llojë modele shkenctarët kan paraqitur për jetën, dhe erdhëm deri këtu. Disa hulumtuarët thonin se jeta nga proteinet apo nga bakteritë është krijuar, apo ka lindur nga bashkimi i elementeve të mëdha që përmbanin proteine. Ndërsa ne qoftë se është një e vërtetë që duhet të pranojmë atë ajo është ky: Për këtë kan dhënë shumë mundime po nga elementet të pa shpirtë dhe gjërat të fort nuk kan mund të marin rezultat. Me gjëthë atë hulumtueset që e mohojnë All-llahun thuajnë se jeta ka dalur në shesh atëhere kur rastisishtë janë bashkuar disa atomët apo molequlet. Kurse këtë shembull nuk mundin të vërtetojn kur e pasojm punimet e donjë qelizës së gjallë. Sepse këtë mund të thuajnë vetëm ato që kan ngulur këmb në mohim. Ndërsa po qe se jeta ka mund të dale në shesh si thuajnë ato rastisishtë, atëhere ta vërtetosh këtë është më vështirë se të besosh se ekziston një All-llah që ika krijuar çdo send në univers.

Unë padyshim besoj se secili qelizë i donjë gjallese që dale në sheshë, aqë është vështirë që, nuk është mundur ta kuptosh atë. Tanë qelizët e miloana llojëve të gjallesës që shumë qartë ne na rrethekojnë katër anë ato shumë sheshë ne na tregojnë Ekzistencen e All-llahut Madhëruar dhe këtë jo tjetër donjë krijesës tjetër por njeriut ia tregojnë.
17

BESIMI I LOGJIKES

Prof. Dr. George Herbert Biount
(Profesori i pratikës fizike)

Ka magjistruar në Institutin e teknologjië së universitetit të California’së, prap punon në Universitetin e Califonia’së si inxhinier në hetimet e inxhenerisë.

Unë pa fare tërhekje themë se i besoj All-llahut. Bile edhe këtë të ju themë, unë për çdo nevojë Atij i mbështetem, Atij i lidhem. Sepse me mendimin tim ti besosh All-llahut nuk është një filozofi thatë. Për kundrazi në shpirtin tim besimi tek All-llahu ka lonë edhe tragjet pratikës. Me rehati mund të shprehi këto fjalë se nuk më kalon dita pa mendu Madhërinë All-llahut.

Me këtë mendimin tim dikush mund të bashkohet edhe mund të kundërshtoje. Ndësa numri i tyre nuk është shumë disa duke i dalur zot ateizmit, mendimin e besimit mundohen ta largojn nga vehti dhe nga rrethi i tyre. Prandaj përballë mohimit të tyre duhet ti sqarojm shkaqet se ne përçka besojm.

Duke përpiqur që të bij në vend këtë detyrë ka nevojë të tregoj mendimin tim. Unë dua të hyjë në diskutim me ato që mohojn edhe me ata që besojn. Me këtë diskutim secili njeri që e përdoron mendjen dotë haset me përfundime që duhet të besoje. Tani dua të sqaroj ato shkaqe.

Shume hulumtuesët kan hulumtuar shkaqet që njeriun e çojn të besoje. Në shume raste këto jan futur nëpër rruga qore, thuajn se besimi nuk pajton me ligjet e logjikes dhe pastaj thuajnë se ajo është jo kompakt, pastaj kan paraqitur shumë mendime boshe. Në realitet faji jo nëpër këto libra por nëpër syzat e tyre, kur përmirësohen numuri i syzëve edhe pamjet ndryshohen dhe e vërteta del në shesh.

Unë pa dyshim besoj se ekziston një All-llah. Sepse me peshoret e filozofisë ekzistenca e Allahut është e domosdoshme. Siç në gjeometrinë barazia është një peshore për të ekuelibruar temën. Jo ta vërtetosh se eksiston një Zoti i këtyre krijesave, por ato dota pranosh si një çështje që akoma më herët ajo është pranuar. Në këtë rast që të më vërtetoni mendimin tim ka nevojë edhe ju të hetoni universin e ta shihni a do të mundeni të gjeni donjë send çrregull. Sipas këtyre argumenteve do të gjeni mundësi pa dyshim të bindeni se ekziston All-llahu i Madhëruar.

Të argumendosh këtë mendim nuk vjenë nga dobësia e besimit. Por duke hetuar të sqarosh mendimet, që të shpëton nga imitimi dhe të tregon bulvardin e drejtë, me këtë mundë të bindësh. Shumë janë argomente që e vërtetojnë ekzistencen e All-llahut. Donjëri ështe marur nga universi, donjëri ka rrjellur nga gjithëdija Hyjnore, nganjëri ka dalur në sheshë nga hetime të njerëzëve.

Këto janë themele të argumenteve që ështe marur nga unëversi: Universi vazhdimishtë po ndrohet, këto ndrime ne na tregojnë se ajo nuk është e përjetshme, për këtë ka nevojë të kërkohet një fuqë që ika shëndru dhe prap i shëndron atë.

Ato që vijnë nga gjithëdija Hyjnore në këtë mbështetet: Pas lëvizjes së universit qëndron një qëllim i caktuar ajo na tregon se ështe duka ardhë prej Zotit të universit që mbanë fonkcionin e Gjithëdijes.

Argumentet që vijnë nga zbulimet të njerëzve mbështetet në themelin që, njeriu në shpirtin e tij dhe në krijimin e tij kërkon q ëtë mbështete në një forc që forca nuk i humb kurr, dhe njeriu mbanë nevojë që ti besoje në një fuqi që ka krijuar atë dhe para tij iaka parashtruar shumë llojë mirisi.

Fusha e punimeve të mia që është analiza e fizikës, për këtë ka nevojë edhe hetimet e mi të ishin në këtë temë. Pra në botrat fizike ligjet që vlejnë, ne na tregojn se në themelin e universit po qëndron një rregull një sistem dhe pona detyron të pranojm Atë që eka rregulluar.

Për këtë sistem të habitshem dhe harmoni mendja ne na thotë se, nuk ka mundësi të bëhet vetvetiu apo nga hiçi apo rashtisishtë. Sipas tij kur i punon mendja duke konstatuar patjetër duhet të pranojm që ekziston një All-llah që ika krijuar këto. Atëhere para nesh shumë qartë del një e vërtetë i fortë që është një Krijues e pa mohueshme. Bile ajo del para nesh një vërtetë që përputhet me hipotezin e pa fundshme. Tani si këto që treguam ne që këtu do ta përdorojm një mendim është ky: Në këtë univers ne qoftë se ka një All-llah, patjetër nëpër krijesa të Tij duhet me qenë një sistem e harmoni. Për kundra saj kështu themi: Në këtë univers ne qoftëse është një rregull e harmoni, Pa dyshim duhet të ekzistoje edhe një All-llah që ika rregulluar ato.

Ndërsa edhe ateistet kan një mendim. Por kan një mendim subjettif. Sepse ato thuajn për ekzistencen e All-llahut nuk ka argumente të sakta, por duke mbështetur disa ndodhive mendojnë se është, megjithë atë po thuajn se ajo është një imagjinatë. Ndërsa edhe mendimi i tyreve vërteton se ekziston një All-llah.

Kështuqë: Ata me këto mendime pe mohojnë All-llahun. Po thuajnë universi është bërë nga materje dhe energji. Materja mund të kthehet në energji, njësoj edhe energjija në materje me gjithë atë ata nuk mund të argumentojnë mosekzistencen e All-llahut. Ndërsa për mohimtarët siç nuk mjaftojnë argumentet e tyre për ekzistencën e All-llahut, njësoj edhe për mor ekzistecen si argument që paraqesin ata, për ne nuk janë argument. Por ka nevojë të mendojm se në qoftë se ka një rregull atëhere me siguri është se Dikush eka rregulluar atë.

Ndërsa kur ti përballojm argumentet e ateistet që pareqesin për të mohur, Me argumentet e basimtarëve që paraqesin për ta vërtetuar ekzistencen e All-llahut, e shohim se ateisteve nuk është argument por demogogji, ateisti pe refuzon sepse duhet të përkulet të e të adhuroje All-lahun. Kurse besimtarin hollëpamësija e detyron të besoje. (1) Ndërsa mohimtari lëvizë dyke i mbydhë sytë (2) Uni plotësishtë besoj se besimi mbështetet në logjikë, ndërsa edhe logjika e shëndoshë njeriun e detyron të besoje. Nganjëherë njeriu lëvizë duke mos menduar dhe për All-llahun që janë argumentet para tij nuk isheh dhe nuk i beson. Përshembull, në Ungjillin gjerësishtë ka marur vend liria e mendimit kështu thotë: “Dhe Zoti tha se: Lena të bashkmendojm” (3)

Unë Plotsisht po pranoj se; Duke lëvizur në rrugën e logjkës i besova All-llahut dhe besova se ajo më bind mua, unë edhe këtë poju themë se mua besimi asi sende më dhuroj që nuk mund tëju tregoj. Ne qoftë se ju ekeni donjë dyshim për ekzistencen e All-llahut; që po ju tregoj zgjidhje për problemin e juaj: “ Kthehuni nga Ai padyshim do ta shihni Atë.”

(1)Kur’ani këtë çështje kështu e sqaron: “E, edhe për të vërtetuar të dijshmit se me të vërtetë ai ( Kur’ani) është e vërtetë prej Zotit tënd dhe kështu t’i besojnë atij ( Kur’anit) dhe (zemrat e tyre) të binden ndaj tij. E All-llahu patjetër do ti udhëzoji ata që besuan (përqafuan) në rrugën e drejtë.”(El Haxh: 54)

(2)- Këto çështje në librin Eungjëll pak mer vend, por në Kur’an shumë më mirë thekson dhe thotë: “Thuaj: udhëtoni nëpër tokë e shikoni se si filloi krijimi, pastaj All-llahu e filon krijesën tjetër (ringjalljen). Është e vërtetë se All-llahu ka mundësi për çdo send. Ai ndëshkon atë që do edhe mëshiron kë të doje dhe tek Ai do të silleni.” (Ankebutë 20-21.)

-“Për ata që All-llahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë): Zoti ynë. Këtë nuk e krijove kot, i lartsuar qofsh, për mizorët nuk ka ndihëmtarë.”ë (Ali Imran: 191)
-“ është fakt se në krijimin e qiejve e të tokës, në ndrrimin e natës e të ditës, të anijes që londron në detë që u sjell dobi njerëzve në atë shi që e lëshon All-llahu prej së larti e me te ngjallë tokën pas vdekjes së saj dhe përhapë në te nga çdo lloj ngjallese, në qarkullimin e erërave dhe reve të nënshtruara mes qiellit e të tokës, (në të gjithë këto), për një popull që ka mend ka argumente.” (Bakare: 164.)

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>