“Fëmija që po jep shpirt, Krijuesi do ta marrë nga kjo botë e përkohshme dhe do ta dërgojë në lumturinë e parajsës. Me ndihmën e këtij fëmije prindërit do të garantojnë qënien e tyre pranë tij në Atë Jetë.”

Kjo ndarje është e përkohshme dhe besimi ynë dhe thotë:

“ Nuk duhet të bëhem merak, por duhët të duroj dhe të them:

"8_24022010174303.jpg"

SAID NURSI

SHKËLQIMI I DYTË

"8_24022010174306.jpg"
 
Lutja e Hazreti Ejjubit a.s., lutja e durimit he-roik, është provuar dhe ndikon në forcimin e ndërgjegjës së njeriut për të përballuar hallet e jetës. Po qe se shprehemi sipas ajetit, për ne është më mirë të themi:

"8_24022010174310.jpg"

Historia e shkurtër e Hz. Ejjubit të famshëm është kështu: Ai jetoi një kohë të gjatë i shtrirë nga plagët e shumta. Duke menduar shpërblimin e madh të nënshtrimit, ai mundi të durojë. Më vonë krimbat e plagëve i kanë arritur deri në zemër dhe në gojë, tek gjuha e tij. Meqenëse këto dy organe janë ato që njoftojnë dhe përmendin All-llahun, si dhe të realizojnë detyrimet ndaj Tij, ai nuk duroi më dhe tha:

“O All-llah! Dëmtimi i gjuhës dhe i zemrës po më shqetëson, sepse nuk do të kem mundësi të për¬mend  Emrin Tënd dhe të bëj adhurim Ty”.

Me një sinqeritet të plotë duke u lutur ndaj All-llahut të Gjithmëshirshëm, atë lutje të pastër shpre¬hur me sinqeritet, të Pejgamberit të devotshëm, All-llahu xh.sh ia pranoi dhe ia ktheu shëndetin e plotë. Tani po e sqarojmë hollësisht me këto pesë pika:

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>