Edhe prej një peme të vetme, ne shohim sekretin e Njësimit. Krijimin e saj e mbështesim në një qendër, në një Ligj ku Zoti xh.sh. Madhështor, ka sjellë të gjitha elementet e nevojshme për krijimin e saj, nga e cila vilen me qindra kuintalë fruta. Duket shumë qartë se po qe se krijimin e këtij druri do ta merrnin përsipër disa shpikës së bashku, krijimi i secilit frut do të bëhej shumë i vështirë, njëlloj sikur të krijonin një pemë gjigande. Mbase edhe krijimi i një mostre të vetme i këtij druri do të paraqitej po kaq i vështirë sa krijimi i vetë drurit. Kjo ndodh se për çfarëdo elementi që i duhet zhvillimit të kësaj peme, ato tërësisht i duhen edhe një bërthame të vetme.

Si ky shembull mund të parashtrojmë edhe shumë të tjerë, ku përsëri do të konkludojmë se mijëra krijime, kur mbështeten tek një Krijues i Vetëm, krijohen shumë më lehtë, se sa kur mbështeten tek fenomene të ndryshme dhe në vende të tjera. Meqë këtë të vërtetë e kam sqaruar edhe në pjesë të tjera të Risale-i Nurit, me argumente të forta, si dy edhe dy bëjnë katër, kush të ketë dëshirë mund t’u drejtohet atyre për njohuri më të hollësishme. Vetëm një sekret për një pikë të caktimit të Zotit xh.sh. do ta parashtrojmë këtu:

Edhe ti i një ekzistence të tillë je, që po qe se e mbështet veten tek një Fuqiplotë i Përjetshëm, trupi yt bëhet më i lehtë, njëlloj sikurse të ndezësh një shkrepëse. Me Fuqinë e Tij të Pafundme, vetëm me një urdhër, Ai të krijon prej asgjësë në çast. Po qe se veten tënde nuk e mbështet tek Ai, por e shpërndan në dorë të shkaqeve dhe fenomeneve të natyrës, atëhere ngaqë je një “frut” i vogël e i përsosur dhe një përmbledhje e gjithësisë, për të të krijuar ty duhet që të ecin në të gjitha rrethinat e botës dhe me sitë të imtë të sitin të gjithë elementet. Pasi t’i kenë zgjedhur këta elemente, duhet t’i peshojnë me peshore të preçizuara për të përcaktuar sasitë që duhen për shpikjen e trupit tënd. Shkaqet materiale vetvetiu nuk kombinohen dhe nuk mblidhen. Tek një fenomen që nuk gjenden nevojat e duhura, shkaqet nuk mund të krijojnë dot asgjë nga hiçi. Këtë fakt e kanë vërtetuar të gjithë njerëzit e shquar. Për të jetuar një gjallesë sado e vogël, duhet të marrin pjesë të gjithë elementet e nevjshme që gjenden në gjithësi. Vetëm duke e menduar çështjen në këtë mënyrë, do të kuptosh se sa e lehtë është që ta mbështesësh krijimin e një qenie në një dorë të vetme dhe të pranosh se Autori i këtyre fenomeneve është Vetëm Një Zot i Madhërishëm. Merre me mend se sa e vështirë bëhet kjo çështje, sikur këto krijime t’ia lësh në dorë shkaqeve dhe fenomeneve të natyrës.

Pika e dytë: Edhe në drejtim të dijeve ka një lehtësi të admirueshme të këtillë. Kaderi (caktimi i Zotit xh.sh.) është një dije, që në të gjitha llojet e saja, përcakton çdo fenomen shpirtëror, ashtu sikurse përcakton një model të veçantë. Përcaktimi është në vetvete si një plan apo projekt për secilin fenomen që do të ndodhë. Fuqia e Zotit xh.sh., sipas caktimit që ka projektuar, këto i krijon me lehtësinë më të madhe dhe në parametrat më të përkryera. Po qe se ky fenomen nuk do të realizohet me Fuqinë dhe Diturinë e Pafundme të një Zoti xh.sh. siç e thamë më lart, atëhere mbi njëqind vështirësi edhe më të mëdha do të paraqiten kur këto krijime t’i marrë në dorë një grup shkaqesh të natyrës. Kjo do të ndodhë për faktin se po qe se aty nuk do të marrin pjesë Dituritë e Caktimit të Zotit xh.sh., atëhere të gjitha ato elemente që do të duhen për krijimin e trupit të një kafshe, duhet të përzgjidhen në mijëra modele, të mijëra elementeve materiale. Tani kuptoje lehtësinë që të jep sekreti i Caktimit të Zotit xh.sh. dhe njëkohësisht vështirësitë që të krijojnë mendimet e turbullta të mosbesimtarëve. Kuptoje domethënien e lartë të së vërtetës së këtij ajeti që përputhet më mendimin tonë kur thotë:

7_24022010165532.jpg

Pyetja e tretë: Për këtë arsye armiku i mëparshëm, tani miku më i ri i besimit tonë, po pyet se: Profesorët më të shquar të kësaj periudhe po thonë se: “Prej asgjëje nuk mund të krijohet asgjë dhe nuk ndodh kurrë, që një materie të shkojë në asgjëshmëri. Elementet e fizikës të fabrikës se gjithësisë, vetëm se përpunohen”.

Përgjigje: Filozofët e shquar të kësaj kohe, që nuk e kanë studiuar gjithësinë nën Dritën e Kur’anit të Famshëm, kanë hasur shumë vështirësi në të gjitha studimet e tanishme.

Ata ndahen në dy grupe:

Në grupin e njërës pjesë hyjnë “sofestaitë”. Për gjykimin e këtij grupi, cilësitë e njerëzve që janë logjika dhe mendimi, ata i mohojnë duke rënë në shkallën më të ulët, në atë të kafshëve. Ata kanë mohuar Universin, bile edhe veten e tyre. Me profecinë e tyre mosbesuese, ata kanë parapëlqyer rrugën e mohimit të gjithësisë dhe të vetvetes, kur thonë se shkaqet dhe natyra nuk mund të krijojnë asgjë. Bile ata duke mos mundur të të afrohen edhe tek mendimi i natyralistëve, kanë rënë në padi¬turinë absolute.

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>>