PËRGJIGJE NATYRALISTËVE

(Shkëlqimi i Njëzete tretë)*

[Duke qenë pika e gjashtëmbëdhjetë e “Shkëlqimit të shtatëmbëdhjetë”, për nga rëndësia e saj, mendoj të titullohet “Shkëlqimi i Njëzetetretë”, pjesë e cila mendimet e naty-ralistëve i fut në një gjendje ku nuk mund të ripërtërihen, duke e shkatërruar gurin e themelit të mosbesimit.]

Vërejtje

Tek kjo pikë, të paktën nga nëntëdhjetë të pamundurat, ne do të parashtrojmë vetëm nëntë prej tyre, të cilat tregojnë zbrazëtinë e brendësisë së mosbesimit dhe çmendurinë e logjikës së tyre të shëmtuar, e cila është pjellë e fantazisë së sëmurë. Meqënëse këto të pamundura janë sqaruar në vepra të tjera të Risale-i Nurit, do të kalojmë disa pjesë për të dhënë një përgjigje të përmbledhur. Për t’ia arritur këtij synimi na del përpara një pyetje, se si ka mundësi që këta filozofë të “mençur” të pajtohen me këto fantazi të sëmura? Pra nuk munden të shohin brendësinë e specialitetit të tyre. Për ata që dyshojnë në to, po u them se jam gati t’ua vërtetoj me saktësi zbrazëtinë e kësaj teorie. Në mënyrë të përmbledhur do t’u paraqes shëmtimin e rrugës ( ) së tyre, që të shohin qartë se ku i çon ajo.

7_24022010165518.jpg

Ky ajet i All-llahut xh.sh. i kundërshton ashpër ata njerëz, që bien në dyshime dhe mohojnë Njësimin e All-llahut xh.sh.. (Ndërsa në ekzis-tencën e Zotit kurrë nuk mund të dyshohet). Kështu nuk ka askush të drejtë të pyesë dhe të dyshojë për All-llahun xh.sh..

Po paraqes një vërejtje para se të tregoj këtë sekret:

Në 1938-tën shkova në Ankara. Ishte pikërisht koha kur besimtarët ishin të gëzuar, sepse ushtria jonë kishte dalur fitimtare. Në këtë kohë, një grup tradhëtarësh, me anë të intrigave të tmerrshme, po përpiqeshin të shkatërronin besimin e myslima¬nëve dhe të helmonin ndërgjegjen e tyre. Thashë: “Ah medet për ne! Këto përbindësh do të mundohen të prekin edhe themelet e besimit dhe menjëherë kërkova ndihmën e ajetit që përmenda, i cili e shpreh shumë qartë të vërtetën e ekzistencës së All-llahut xh.sh.. Me forcën e këtij ajeti ua theva kokën e tyre mosbesuese dhe po me forcën e burimit të tij, Kur’anit, shkrova një argument të fortë në gjuhën arabe. Këtë libër e botova në shtypshkronjën “Jeni Gyn” (Dita e re), por mjerisht për arsye se shumë pak e dinin gjuhën arabe dhe duke mos treguar edhe kujdesin e duhur, argu¬mentet e forta të shkruara si përmbledhje, nuk patën ndikimin e duhur dhe fatkeqësisht u përhap mendimi i kundërshtarëve. Ata duke shfrytëzuar këto paqartësi, shpallën luftën e ashpër kundër besimtarëve. U bë e domosdoshme që këto argu¬mente t’i shkruaj në gjuhën turke, por për faktin se disa pjesë të tij janë përmendur më gjerësisht në vëllimet e tjera të Risale-i Nurit, këtu po japim vetëm një përmbledhje të shkurtër. Duke kombinuar pjesët e mëparshme me këto të rejat, të gjitha së bashku, do ta kompletojnë këtë argument.

PARATHËNIE

O njeri, dije se disa fjalë që po dalin nga goja e njerëzve, janë të tmerrshme dhe po mbjellin mosbesim. Ato po bëhen shkak që njerëzit të dalin nga feja e vërtetë. Besimtari nuk duhet t’i përdorë këto thashetheme pa u kujdesur. Do të sqaroj vetëm tre nga më të rëndësishmet:

E para: “Euxhedethul-esbabë”, Shkaqet i kri¬jojnë qeniet.

E dyta: “Teshekkele-binefsihi”, Krijohen vet¬vetiu.

E treta: “Iktezat’hut tabiah”, Natyra e bën të nevojshme dhe e shpik.

Ekzistencën e qenieve askush nuk mund ta mohojë dhe secila nga ato është një art i veçantë i krijuar me një dituri të kulluar. Disa rikrijohen në çdo stinë dhe përtërihen me të njëjtat karakte¬ris¬tika, prandaj o mosbesimtar, ti duhet ta pranosh këtë shembull dhe jo të thuash se këto qenie i kanë krijuar shkaqet.

Sipas teje, shkaqet mblidhen dhe krijojnë qeniet, apo ajo është krijuar vetvetiu, apo me ndikimin e natyrës u krijua dhe ekzistoi, apo do të thuash se të gjitha këto nuk krijohen ndryshe vetëm me fuqinë e një Fuqiploti të Madhërishëm? Meqenëse nuk ka rrugë tjetër përveç këtyre katër faktorëve, po vërtetuam pamundësinë e tre formave të mëparshme, atëhere detyrimisht do të pranosh rrugën e katërt, pra që të gjitha qeniet i ka krijuar një Zot xh.sh. i Vetëm.

FJALA E PARË:

Elementet e mbledhura nëpër Gjithësi për të krijuar fenomenet, në vetvete përmbajnë një numër të madh të pamundurash. Ne do të sqarojmë vetëm tre nga e përgjithshmja.

Numrët kliko dhe vazhdo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>>