• Prof. Dr. Kelton Cobb, (Hartford Univ.,Sh.B.A.), “Mesazhi hyjnor dhe shkencat logjike tek Bediuzzaman Said Nursiu dhe Paul Tillich”.

• Prof. Dr. Grigore George (Univ. Bukureshtit), “Njeriu si një mikrokozmos në veprat Risale-i Nur të Said Nursiut”.

• Dr. Yasien Muhammed (Western Cape Univ.), Afrika e Jugut, “Kaderi dhe vullneti i lirë në mendimet e Muhammed Ikbalit dhe Said Nursiut”.

• Prof. Dr. Fikret Karciç, Universiteti Islam, Malejzi / Kosovë, “Koha, historia dhe njeriu në Kur’an sipas Risale-i Nurit”.

• Dr. Musa el-Basit, Univ. i Shkencave Islame, Palestinë, “Modeli i njeriut me lëkundje nga Teuhidi sipas Risale-i Nurit”.

• Dr. Cecilia Marton Moreira, psikologe, Brazil, “Një studim psikologjik mbi Risale-i Nur”.

• Prof. Dr. Ammar Xhidal, Univ. i Algjerisë, “Principi i njeriut sipas Risale-i Nurit”.

• Prof. Dr. Abdulkadir Muhammed Ahmed, Univ. Khartohum, Sudan, “Mëshira në Kur’an sipas Risale-i Nurit”.

*****

c) Nga simpoziumet e bëra jashta Turqisë:

1. “Përpjekja dhe roli i Imam Bediuzzaman en-Nursiut në Rilindjen e mendimit islam në shek. XIV hixhri”, 17-18 mars 1999, Univ. i Muhammedit të V, Fakulteti i Shkencave Sociale, Prof. Dr. Ahmed Ebu Zejd, Rabat, Marok.

Fjalimet:

• Prof. Dr. Ashrati Sulejman, “Disa dipnota nga jeta e Imam Nursiut”.

• Prof. Dr. Mehdijje Emnuh, “Vendi i Risale-i Nurit në Shkencat Islame Moderne”.

• Prof. Dr. Haban el-Emrani, “Mezahiri’t texhdit el-Edebi inde’n-Nursi”.

• Prof. Dr. Muhammed Hurubat, “Përgjigje natyralistëve”.

• Prof. Dr. Muhammed Emin Ismail, “Imam Nursiu edhe i vetëm është një ummet (popull)”.

• Prof. Dr. Abdulaziz Shahbar, “Marrëdhëniet e Nursiut me ehli kitabin”.

    

2. “Nga pikëpamja e Risale-i Nurit, Kur’ani dhe Sunneti”, 6-8 Mars 1999, Univ. El-ezherit, Fakulteti Usul’ud-Din, Egjipt.

Fjalimet:

• Prof. Dr. Abdulmu’ti Bejjumi, “Risale-i Nur në pikëpamjen e filozofisë islame dhe historisë së mendimit islam”.

• Prof. Dr. Sami Hixhazi, “Besimi në Risale-i Nur”.

• Prof. Dr. Muhammed Mujesser, “Profetësia në Risale-i Nur”.

• Prof. Dr. Abdulgafur Xhafer, “Mrekullia e Kur’anit në Risale-i Nur”.

• Prof. Dr. Nexhah el-Gunejmi, “Misticizmi në Risale-i Nur”.

3. “Roli i Bediuzzaman Said Nursiut në lëvizjen reformiste, duke hyrë në shek. XXI”, 21-22 gusht 1999, Universiteti Kebangsaan, Malajzi-UKM.

Fjalimet:

• Prof. Dr. Hamid Algar, “Ripërtritshmëria (muxheddidlleku) dhe Texhdidi në Risale-i Nur”.

• Dr. Imtijaz Jusuf, “Pikëpamja e Said Nursiut ndaj botës islame dhe problemeve të njerëzimit”.

• Prof. Dr. Ibrahim Ebu Rabi, “Pikëpamja e Said Nursiut ndaj problemeve të shekullit”.

• Doc. Dr. Halid Ismail el-Hamdani, “Pikëpamja e Imam Nursiut ndaj ngjarjeve historike”.

• Shukran Vahide, “Jeta e Bediuzzamanit”.

4. “Mendimet dhe thirrja e Bediuzzaman Said Nursiut”, Qendra Kulturore Islame, Oman, 1997, editor Ibrahim Ali el-Advi.

*****

ç) Disa nga librat e Risale-i Nurit të përkthyera në gjuhë të ndryshme:

Gjuha Afgane:

Vëllazërimi

Gjermanisht:

Kurze Worte (Fjalë të vogla)

Die Auferstehung Und das Jenseitz (Ringjallja)

Das Oberste Zeichen (Ajetul Kubra-Argumenti i madh)

Hail Mittel Für Kranke (Ngushëllimi dhe shpresa për të sëmurët).

Bruderschaft und Wahratigketit (Vëllazërimi dhe Sinqeriteti)

Wegweiser Für Die Jugend (Prijësi i rinisë)

Arabisht:

Ta’likat (origjinal)

Tefekkurname (origjinal)

El-Kelimat (Fjalët)

El-Shuaat (Rrezet)

El-Lemaat (Ndriçimet)

Mesnevi-i Nurije (origjinal)

Isharetul Ixhaz (origjinal)

El-Mehalik

Sajkalul Islam

Muhakemat

Siretul Muxheddid (Jeta e Bediuzzamanit)

Shqip:

Fjalë të vogla

Ringjallja

Vëllazërimi

Ngushëllimi dhe shpresa për të sëmurët

Përgjigje natyralistëve

Agjërimi i Ramazanit, ekonomia dhe falenderimi

Udhëzuesi i grave

Frutat. Argumentet e besimit

Fjala e 23-të. Bukuritë e besimit islam

Profeti Muhammed (a.s.m.) dhe rruga e tij

Dritaret e së vërtetës

Jeta dhe vepra e Bediuzzaman Said Nursiut

Boshnjakisht:

Fjalë të vogla

Vëllazërimi

Ngushëllimi dhe shpresa për të sëmurët

Gjuha kineze:

Prijësi i rinisë

Persisht:

Muxhizati Ahmedije (Mrekullitë e Hz. Muhammedit s.a.s.)

Prijësi i rinisë

Ajetul Kubra (Argumenti i madh)

Vëllazërimi dhe Sinqeriteti

Frëngjisht:

Les Dues Voles

Gjuha hollandeze:

Përgjigje natyralistëve

Anglisht:

The Words

The Letters

The Flashes

Bediuzzaman Said Nursi

The Supreme Sign

The Miracles of Muhammed

A Guide for Youth

The Damascus Sermon

Gjuha kazake:

Ringjallja

Ngushëllimi dhe shpresa për të sëmurët

Fjalë të vogla

Agjërimi i Ramazanit, ekonomia dhe falenderimi

Gjuha kirgize:

Fjalë të vogla

Kurdisht:

Bery Drehti Eyman (Frutat. Argumentet e besimit)

Çaresi Weswese (Fjala e 22-të. İlaçi i vesveses)

Hikmeti hopenadan le shejtan

Mrov w Eiman (Njeriu dhe Besimi. Fjala e 23-të.)

Mua’xhizati Ahmadi (Mrekullitë e Hz. Muhammedit s.a.s.)

Raberi Hizmetgüzarani Qur’an (Udhëzuesi i shërbimit)

Raberi Hüskan (Udhëzuesi i grave)

Raberi Lawan (Prijësi i rinisë)

Gjuha malajziane:

Mexheddidi Islam Shejh Bediuzzaman Said Nursi

Risaleh Mukjizat Al-Qur’an

Persoalan Tauhid & Tasbih

Perbahasan Ana aku dan Zarah

Urdisht:

Said Nursi

Gjuha uzbeke:

Fjala e 23-të.

Përgjigje natyralistëve

Fjalë të vogla

Vëllazërimi

Agjërimi i Ramazanit, ekonomia dhe falenderimi

Fjala e 19 dhe Fjala e 31-të.

Gjuha turkmene:

Vëllazërimi

Fjala të vogla

Gjuha tatare:

Agjërimi i Ramazanit, ekonomia dhe falenderimi

Rusisht:

Prijësi i rinisë

Ringjallja

Fjalë të vogla

Fjala e 19

Përgjigje natyralistëve

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 >>>