Në grupin e dytë të filozofëve hyjnë ata që kanë mendime mosbesuese, por më vonë kur janë balla¬faquar me vështirësitë, kanë vënë re se natyra dhe shkaqet, nuk mund të shpikin asnjë krijesë, pra as krahun e një mize, apo bërthamën e vogël dhe kanë deklaruar se: “Këto krijime duan një fuqi të jashtëlogjikshme”. Ata po mohojnë mendimin e shpikjes dhe po pranojnë se: “Nga hiçi nuk vjen asgjë!” Me këtë mendim po e pranojnë se mosekzistenca është e pamundur, duke pranuar faktin se në gjithësi çdo gjë transformohet por nuk humbet. Me një imagjinatë të çuditshme gjykojnë se me anë të lëvizjes së atomeve, nga era e rastë¬sishme, mund të krijohet një kombinim (fekon¬dim), që e shpërndan gjithandej. Në këtë mënyrë ata imagjinojnë se pas këtij fekondimi, krijohet një specie e re dhe e ndryshme nga e para. A e shikon çmendurinë e këtyre njerëzve, që e quajnë veten të mençur? Dije dhe mbaje mend se një njeri kur shmanget nga “bulevardi” i Kur’anit të Famshëm, kalon në një rrugë të mjerueshme, të tmerrshme, të maskarallëkut dhe të padijes. Po deshe edhe ti provoje! Vallë a nuk e sheh se All-llahu xh.sh. ka një Fuqi dhe Dituri të Përjetshme, që çdo verë krijon mbi katërqind mijë lloje speciesh mbi faqen e tokës dhe i Cili ka krijuar qiejt dhe tokën brenda gjashtë ditësh? A nuk e sheh se në çdo pranverë, brenda gjashtë javësh e mbush Universin me gjallesa të freskëta dhe të bukura, të stolisura me një art të përkryer dhe mjaft të dobishme? Këtë e bën vetëm një All-llah xh.sh., me programin e Tij të pakundërshtueshëm, që ka përcaktuar sasinë dhe llojet e tyre, duke i fshehur ato me një shtresë, si atë, shkronjën që vetëm kur të lyhet me një ilaç, atëhere mund të lexohet qartë, sepse provimi i kësaj jete kështu e nevojit. Allahu xh.xh., caktimin e Tij e ka shkruar me Diturinë e Vet dhe e ka fshehur nga syri i njeriut. Për Të nuk është e vështirë që pastaj t’i shfaqë gjërat me një Dituri të Pafundme, sepse Fuqia e Mbinatyrshme dhe Plotfuqishmëria e Madhërishme arrin kudo. Që të mohosh shpikjen e Tij dhe t’ua veshësh ato shkaqeve dhe fenomeneve të natyrës që janë të vdekura dhe të padijshme, pa sy dhe të shurdhëra, është një çmenduri e madhe. Këtë guxim nuk mund ta ketë edhe sofisti më i trullosur. Këta të pafatë nuk po e kuptojnë se në duart e tyre nuk kanë gjë tjetër, veçse një dobësi të tmerrshme dhe një vullnet të dobët. Ato mbështeten nefsit dhe unit që është si faraoni, duke mos mundur ta zhdukin ndonjë send nga eksistenca dhe as të krijojnë nga asgjëja, sepse ata janë mbështetur tek natyra dhe shkaqet e saj. Prandaj po thonë: “Prej hiçit, asgjë nuk krijohet dhe çdo gjë që ekziston nuk zhduket”. Me këto fjalë ata mendojnë se All-llahu xh.xh. është i dobët sikur vetë ata, duke mos e ditur se Ai është Fuqiploti Absolut. Ky Fuqiplot Absolut krijon me anë të dy mjeteve:

E para; Krijon me “Ihtira” dhe “Ibda”.

Domethënë: Prej asgjësë, hiçit krijon një pjesë qenie dhe e sjell në formën e ekzistencës dhe po në këtë mënyrë të gjitha nevojat e saja po prej asgjësë i plotëson.

E dyta: Krijon me “Insha” dhe “Sanat”.

Domethënë: Me Përsosmërinë e diturisë së Tij, duke i formuar nga elemente që i ka shpikur më parë, tregon shkëlqimet e Emrave të Bukur (Esma ul-Husna). Brenda zbulimeve të Diturisë së Tij, një pjesë të qenieve si thamë më parë, e shpik prej elementeve të gjithësisë. Me Ligjin e Tij të fur¬nizimit, të gjitha atomet i përulen vetëm Atij. A e kuptuat tani se Ligji i Fuqiplotit Absolut nuk është siç pretendojnë natyralistët? Ai ashtu si nga asgjëja apo fillimi, i shpik dhe i krijon qeniet, ashtu edhe elementet që ka krijuar më parë, tani i krijon lehtësisht. Ai zhduk dhe shfaros. Pra për ta shka¬tërruar ekzistencën dhe për ta krijuar nga asgjëja, është puna dhe vepra e Fuqiplotit Absolut dhe kjo për Të është rrugë e lehtë dhe më e zakoshme, që vazhdon pa vështirësi dhe pa ndërprerje. Me një fuqi të madhe në një pranverë krijon mbi treqin¬dmijë krijesa me të gjitha format dhe funksionet, jo vetëm të atomit, por edhe të të gjitha mjeteve. Këto shpikje vijnë pa diskutim nga asgjëja, gjë që është e aftë ta bëjë vetëm një Zot xh.sh. i Madhërishëm dhe vetëm Ai. Kush pranon të kundërtën dhe thotë se Ai nuk mund të krijojë nga asgjëja, le të tretet dhe të shkojë tek vet asgjëja.

Miku që prej kohësh e hodhi poshtë mendimin natyralist dhe që pranoi të vërtetën po thotë se: “Aq sa është i gjithë numri i atomeve të gjithësisë, lavdëroj dhe falenderoj All-llahun xh.sh. që më bëri të fitoj përsosmërinë dhe besimin. Shpëtova prej batakut të imagjinatës natyraliste dhe nuk më mbeti as një pikë dyshimi”.

Sërish po themi:

Elhamdulil-lahi ala din-il-Islam ve Kemal-i Iman.

7_24022010165535.jpg

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11