Allahu na fton të hyjmë në Kalanë e Path-yesh¬me dhe të vetmbrohemi. Në të kundërt, kush¬tet e jetës do të jenë të këqija dhe drejtësia përtokë. Thuhet se kur dy trima grinden bashkë, ata edhe një fëmijë i rreh. Po kështu në qoftë se në një peshore peshojmë dy male edhe një gur i vogël e prish ekuilibrin e tyre. Tani o besimtarë, duke mbajtur anshmëri, ambicie dhe xhelozi, ulet forca e juaj në zero dhe armiku mund t’ju shkatërrojë me një forcë fare të vogël. Po qe se jeni angazhuar në jetën shoqërore, merrini në konsideratë këto fjalë të urta, që janë një këshillë e vlefshme për mospër¬çarjen e myslimanëve.

10_24022010232002.jpg

Këtë duhet ta merrni si shembull, nëse doni të shpëtoni nga poshtërsitë e kësaj jete dhe nga humbja e jetës së amshueshme. Këtë hadith të Pej¬gamberit të lartë, duhet ta merrni si shembull në jetën tuaj.

PARIMI I GJASHTË: Me inate dhe armi-qësi, jeta shpirtërore dhe shëndeti i ibadetit prishet.

Në këtë rast, mundësitë e shpëtimit dhe rrugët e qetësisë janë ihlasi (sinqeriteti ndaj All-llahut xh. sh.). Kur humbet ai, inatçiu i njëanshëm nuk mund ta mbroje sinqeritetin, ai nuk mendon hirën e All-llahut, por mendon me cilin vepër mund të dalë mbi armikun. Po t’u vështrosh anën e jashtme vep¬rimeve të tija, ai paraqitet si i mirë, por në të vërtetë, në themel të punës së vet nuk ka vendosur ihlas-in, d.m.th. sinqeritetin ndaj All-llahun, që është themeli i punëve të mira. Me që ashtu nuk mund ta mbaje rrugën e drejtë “Adaletin” mbi armikun. Në qoftë se një njeri mban mëri, atij i humbet ihlasi (sinqeriteti ndaj All-llahu xh.sh.).

Parimi i gjashtë është i gjatë. Por edhe me kaq sa thamë, mund ta kuptoni realitetin, prandaj këtë çështje po e lëmë shkurt.

* * *

TEMA E DYTË

10_24022010232836.jpg

Numrët kliko dhe vazhdo: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>